Zostań rodziną zastępczą

Zostań Rodziną zastępczą:

• dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze  strony dorosłych, 

• dla dobra dzieci, które potrzebują atmosfery  szczęścia,  miłości  i zrozumienia,

• w trosce o harmonijny  rozwój  i przyszłą  samodzielność  życiową dzieci,

• dla zapewnienia ochrony przysługujących dzieciom praw i wolności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie

Al. Józefa Piłsudskiego 66

22-200 Włodawa

tel. 82 57 25 710, 82 57 25 485 tel/fax. 82 57 25 538

e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl
www: https://pcpr.wlodawa.pl

Skip to content