Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu  „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”

Gmina Miejska Włodawa, działając wspólnie z Gminą Włodawa, spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu  „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”.

Dokument ten określa m.in, czy realizacja założeń zawartych w projekcie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030” sprzyjać będzie racjonalnemu wykorzystaniu zasobów środowiska, minimalizacji powstawania i emisji zanieczyszczeń do środowiska, w jaki sposób wpłynie ona na warunki życia mieszkańców oraz powstanie ewentualnie innych zagrożeń, a także w jaki sposób wynikające z niej zmiany wpłyną na ochronę walorów i procesów przyrodniczych oraz jakie niezbędne działania należy wykonać, aby dokonać łagodzenia skutków zmian klimatu.

Podstawą prawną projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030” są normy zawarte w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 46 wskazanej ustawy, projekt strategii rozwoju ponadlokalnego wymaga przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030” jest dostępny poniżej wraz z formularzem zgłaszania uwag. Uwagi lub wnioski do „Prognozy…” należy zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 17.04.2024 r. do 17.05.2022 r. w jednej z poniżej wybranych form:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zatytułowanej wiadomości „uwagi do Prognozy”, na adres e-mail: konsultacje@wlodawa.eu
  • osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41 w pok. nr 11, w godzinach pracy Urzędu,
  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41

Będziemy zobowiązani za niezawodne uczestnictwo w konsultacjach społecznych.

Pliki do pobrania:

Skip to content