Użytkowanie wieczyste zmienia się w prawo własności

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z poźn. zm) z dniem 1 stycznia 2019 r.

prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
· mieszkalnymi jednorodzinnymi,
· mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,
· o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przez pojęcie budynku mieszkalnego (na podstawie ustawy prawo budowlane) należy rozumieć budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. W związku z powyższym przekształceniu nie podlegają grunty zabudowane budynkami letniskowymi w terenach rekreacyjnych

Opłatę przekształceniową należną za 2019 rok wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r., natomiast za 2020 rok w terminie do 31 marca 2020 r., a za kolejne lata do 31 marca każdego roku.

Podstawą ujawnienia własności gruntu w księdze wieczystej będzie zaświadczenie wydane przez Starostę Włodawskiego.

Zaświadczenia będą wydawane z urzędu w terminie 12 miesięcy, a na wniosek właściciela w terminie
4 miesięcy.

Wysokość opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata ta będzie wnoszona przez 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Właściciel gruntu może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługują następujące bonifikaty.

60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło
przekształcenie;
50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu Skarbu Państwa jest brak zaległości z tytułu użytkowania wieczystego za grunt związany z przedmiotem przekształcenia. Bonifikata nie przysługuje właścicielom lokali użytkowych.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czy też zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej można składać w Starostwie Powiatowym we Włodawie w godzinach urzędowania.

Dotychczasowi użytkownicy wieczyści, których nieruchomości zostały objęte przekształceniem nie wnoszą już opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca 2019 r.

1 komentarz "Użytkowanie wieczyste zmienia się w prawo własności"

  1. Użytkowanie wieczyste jest prawem własności tylko ograniczonym. Użytkowanie wieczyste zmienia się we Własność.

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content