Stowarzyszenia działające w powiecie włodawskim

Zarząd Powiatu we Włodawie ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu włodawskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu we Włodawie na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) powołuje komisję konkursową do realizacji ww. zadań. W skład komisji konkursowej na podstawie art. 15 ust. 2d wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

W związku z powyższym w przypadku zainteresowania pracą w ww. komisjach, proszę o wytypowanie i zgłoszenie przedstawiciela organizacji do komisji konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2019 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

Zgłoszenie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego we Włodawie pocztą, faksem lub e – mail:kultura@powiat.wlodawa.pl .

 

Skip to content