Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości za 2021 r.

Możesz złożyć do Urzędu Miejskiego we Włodawie wniosek o przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości przypadającego w marcu, kwietniu, maju, czerwcu 2021 r., nie dłużej niż do 30 września 2021 r.

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorcę – mikroprzedsiębiorcę i małego przedsiębiorcę tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

Mikroprzedsiębiorca– przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Mały przedsiębiorca– przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikro przedsiębiorcą;

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

Jesteś przedsiębiorcą, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,będącego podatnikiem podatku od nieruchomości, od gruntów, budynków, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu wartościowym, nie mniej niż o 40%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu 30 września 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do Urzędu. Ta informacja jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Jak złożyć wniosek?

Aby przedłużyć termin płatności rat podatku od nieruchomości złóż:

EPUAP: /umwlodawa/SkrytkaESP

  • za pośrednictwem poczty
  • osobiście w urzędzie – do skrzynki na dokumenty.

Do wniosku dołącz:

  • oświadczenie przedsiębiorcy stanowiący załącznik nr 1 , POBIERZ
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 2, POBIERZ

Informacja o pomocy publicznej:

Jest to pomoc publiczna mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z Sekcją 3.9 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, ze zm.).

Uchwała nr XXXVII/168/21 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Podstawa prawna:
1.Uchwała nr XXXVII/168/21 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 stycznia 2021 r w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
2.art. 15q ust.1, art. 15 zzzh ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r ustawy o szczególnych rozwiązanych zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

UM Włodawa

Skip to content