XVII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ogłasza

XVII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej
“Błękitu przestrzenie”

XVII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat z powiatu włodawskiego.

Celem Konkursu jest aktywizacja czytelnicza i kulturalna dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego; propagowanie twórczości artystycznej jako jednej z form spędzania wolnego czasu stanowiącej alternatywę dla propozycji oferowanych przez kulturę masową oraz poszerzenie zakresu znajomości literatury o tematykę marynistyczną.

Temat prac konkursowych: motyw morza i oceanu w wybranym utworze literackim dowolnego autora – przedstawiciela literatury polskiej lub światowej (postacie, wydarzenia, przygody bohaterów literackich, przyroda, miejsca akcji)

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie 🙂

REGULAMIN:

XVII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej, zwany dalej Konkursem, ogłasza Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z powiatu włodawskiego.

Hasło edycji 2016/2017 r. : „BŁĘKITU PRZESTRZENIE”.

Celem Konkursu jest aktywizacja czytelnicza i kulturalna dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego; propagowanie twórczości artystycznej jako jednej z form spędzania wolnego czasu stanowiącej alternatywę dla propozycji oferowanych przez kulturę masową oraz poszerzenie zakresu znajomości literatury o tematykę marynistyczną.

Temat prac konkursowych: motyw morza i oceanu w wybranym utworze literackim dowolnego autora – przedstawiciela literatury polskiej lub światowej (postacie, wydarzenia, przygody bohaterów literackich, przyroda, miejsca akcji).

Do Konkursu można zgłaszać prace w dwóch kategoriach: literackiej (forma dowolna – wiersz, opowiadanie, piosenka i in.); plastycznej (technika dowolna – rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, plakat, i in. z wykluczeniem plasteliny).

Prace w kategorii plastycznej nie mogą przekraczać wymiarami formatu A3.

Każdy uczestnik może zgłosić 2 prace w każdej z kategorii.

Prace konkursowe powinny być opisane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, miejscowość, tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu (który był inspiracją do powstania pracy), imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz zawierać deklarację zgody rodziców na udział dziecka w Konkursie.

Prace ocenią komisje powołane dla każdej z kategorii wg klas: szkoła podstawowa: 0-III, IV-VI, gimnazjum I-III.

Kryteria oceny: zgodność z regulaminem, dbałość o poprawność językową, samodzielność, oryginalność i innowacja twórcza w interpretacji tematu.

Prace można składać osobiście lub tradycyjną drogą pocztową (Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa) w terminie od 14.12.2016 r. do 28.02.2017 r.

Przewidywany termin Finału XVII Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej – maj-czerwiec 2017 r., wszyscy laureaci zostaną powiadomieni pisemnie bądź telefonicznie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu.

Prace nagrodzone i wyróżnione zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania złożonych prac oraz ich publikacji; z chwilą złożenia prace przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do złożonych prac.

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883) na podstawie deklaracji złożonej przez rodziców bądź prawnych opiekunów uczestników Konkursu (deklaracja dostępna do pobrania na stronie internetowej biblioteki).

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, na stronach internetowych Organizatora oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego regulaminu.

Prace, które nie będą spełniały formalnych warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie komisji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (082) 57-21-103, (Edyta Pietrzak, Joanna Orzeszko).

MBP Włodawa

 

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu
Deklaracja zgody rodziców na udział dziecka w konkursie

Zmiana wielkości czcionki