Zaproszenie na XVII sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam mieszkańców Włodawy w dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 12.00 – na XVII sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu obrad XIV, XIII, XII, IX sesji RM.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. zmian w budżecie,
6.2. określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych,
6.3. wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Włodawy,
6.4. uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzania poboru tej opłaty w drodze inkasa,
6.5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Włodawy,
6.6. stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego,
6.7. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa,
6.8. regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa,
6.9. ustalenia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miejskiej Włodawa  w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
6.10. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Miasta Włodawa na lata 2020 – 2023.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
we Włodawie

Skip to content