Podpisanie kolejnej umowy o zatrudnienie osadzonych

W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę(…).

W tym tygodniu ppłk Jacek Sankowski – Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie podpisał kolejną umowę dotyczącą nieodpłatnego zatrudnienia osadzonych z Panem Januszem Kornelukiem – Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie. W ramach zawartej umowy, osadzeni poza terenem jednostki będą wykonywać na rzecz szkoły prace porządkowo-gospodarcze oraz związane z utrzymaniem zieleni. Podjęcie zatrudnienia przez osadzonych przyniesie wymierne korzyści procesie resocjalizacji. Dzięki świadczeniu pracy skazani mają możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych, uczą się nawyku pracy i przygotowują do życia w społeczeństwie. Działania takie przeciwdziałają również wykluczeniu społecznemu osadzonych.

Skip to content