Oznakuj swoją posesję

Dzielnicowa sierż. szt. Bożena Zaprzaluk zwraca się z zapelem do mieszkańców Włodawy o właściwe oznakowanie posesji. Jego brak lub oznakowanie w niewłaściwy sposób znacznie utrudnia działanie służbom ratunkowym, dlatego policjantka zaplanowała w swoim planie priorytetowym podjąć działania zwiększające świadomość obywateli w tym zakresie.

Plany priorytetowe to narzędzie mające zwiększać skuteczność działań dzielnicowych i ich współpracę ze społeczeństwem. Poszczególne zadania planu wynikają z oczekiwań społecznych otrzymywanych podczas spotkań czy analizy bieżących zagrożeń. Dużą rolę odgrywa też tutaj narzędzie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, poprzez które mieszkańcy informują Policję o różnych zagrożeniach.

Dzielnicowi sporządzają plany co pół roku nadając swoim działaniom nowe priorytety. Dzielnicowa Włodawy rejonu nr 2 – sierż. szt. Bożena Zaprzaluk jako główne zadanie priorytetowe na okres od początku roku do końca czerwca b.r. założyła podejmowanie czynności zwiększajacych świadomość obywateli w tym zakresie, a przez to wyeliminowanie istniejących braków w swoim rejonie. Policjantka zaobserowowała, że niestety ale wiele posesji nie ma tabliczek numerycznych lub są usytuowane w mało widocznym miejscu. Uznała, że oznakowanie posesji ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców zwlaszcza podczas podejmowania czynności przez służby ratunkowe.

Dzielnicowa zwraca się z prośbą do mieszkańców Włodawy o uzupełnienie oznaczeń posesji lub umiejscowienie ich w widocznym miejscu. Przypominamy, że brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie jest wykroczeniem wypełniającym znamiona art. 64 § 1 kw – Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

E.T.
KPP Włodawa

Skip to content