Koronawirus – wjazd do Polski, granica zewnętrzna

Od 19 lutego zostały zniesione ograniczenia w ruchu granicznym na granicy z Ukrainą oraz w lotniczych przejściach granicznych. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy granicy z Rosją i Białorusią (również połączeń lotniczych z Rosji i z Białorusi). Na wszystkich odcinkach podróżni wciąż są zobowiązani poddać się kwarantannie po przekroczeniu granicy.

Od 19 lutego br. cudzoziemcy przekraczający granicę państwową na odcinku z Ukrainą, a także w lotniczych przejściach granicznych, nie są ograniczeni co do celu wjazdu na terytorium Polski. Na granicach Polski będących granicami zewnętrznymi UE, zostały przywrócone zasady wjazdu obowiązujące przed pandemią. Wjazd tych osób odbywa się na zasadach ogólnych, po spełnieniu warunków wjazdu i pobytu określonych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granicę (Kodeks Graniczny Schengen).

Obecnie, ograniczenia ruchu osobowego w lotniczych przejściach granicznych na kierunku wjazdowym do Polski (w zakresie celu wjazdu) dotyczą wyłącznie przekraczania granicy na odcinkach z Rosją i Białorusią oraz połączeń lotniczych z Rosji i Białorusi. Cudzoziemcy przylatujący z innych kierunków niż Rosja i Białoruś, nie są ograniczeni celem wjazdu na terytorium Polski, a ich wjazd odbywa się na zasadach ogólnych – muszą posiadać odpowiednie i ważne dokumenty podróży.

!!! W przypadku odcinka polsko-rosyjskiego i polsko-białoruskiego nadal będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. poz. 435, z późn. zm.) i uprawnione do wjazdu na terytorium RP będą nadal tylko określone kategorie osób, o których mowa w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Kto może wjechać do Polski po przekroczeniu granicy z Rosją i z Białorusią (dot. również lotów z tych krajów)?

Do Polski mogą wjechać jedynie:

– obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,

– cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, albo pozostają pod ich stałą opieką,

– cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,

– członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie paszportu dyplomatycznego,

– cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy: wykonują pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

– cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób,

– kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy: w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu, po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych  w ustawie o czasie pracy kierowców.

– uczniowie pobierający naukę w Polsce oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,

– studenci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce,

– naukowcy prowadzący badania naukowe, lub prace rozwojowe w Polsce,

– obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci,

– cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu,

– osoby przekraczające granicę Polski na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji lub wizy w celu przybycia do Polski jako członek najbliższej rodziny repatrianta,

– cudzoziemcy, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub, inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także akredytowani dziennikarze, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się zawodów, terminu oraz charakteru uczestnictwa stosownym pismem wystawionym przez organizatora zawodów lub poświadczonym przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy.

– cudzoziemcy przekraczający granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe,

– obywatele Republiki Białorusi,

– obywatele Ukrainy,

– rybacy w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) lub marynarze w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1353), zwanej dalej „ustawą o pracy na morzu”, w tym marynarze zatrudnieni na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także: marynarze lub rybacy udający się do portu, również innym niż statek środkiem transportu, celem podjęcia zatrudnienia na statku, lub powracający do miejsca zamieszkania, również innym niż statek środkiem transportu, po zakończeniu zatrudnienia na statku – także tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;

– cudzoziemcy, którzy uzyskali wizę w celu udziału w programie Poland Business Harbour,

– cudzoziemcy przybywający do Rzeczypospolitej Polskiej w celach gospodarczych na pisemne zaproszenie zawierające wskazanie celu gospodarczego,  wystawione  przez  podmiot  wpisany  do  Krajowego  Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej tych okoliczności;

– obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i dzieci,

– osoby, których przyjazd następuje w związku z udziałem w międzynarodowym konkursie lub festiwalu muzycznym organizowanym na terytorium Polski przez państwową lub samorządową instytucję kultury, w charakterze uczestnika, artysty wykonawcy, jurora, akredytowanego dziennikarza albo opiekuna uczestnika lub artysty wykonawcy, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się konkursu lub festiwalu, terminu oraz charakteru udziału w konkursie lub festiwalu stosownym pismem wystawionym przez organizatora wydarzenia,

– uczestnicy  projektów  Programu  Erasmus+  oraz  Europejskiego Korpusu Solidarności,

– uczestnicy projektów:

    a) realizowanych w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, wraz z opiekunami,

    b) z zakresu  międzynarodowej  współpracy  dzieci  i młodzieży  realizowanych  i finansowanych  w oparciu o art.167 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz.1082), wraz z opiekunami,

   c) z zakresu współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą ze szkołami w Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o art. 47 ust. 3 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe –po uprzednim przedłożeniu Straży Granicznej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki informacji o planowanym wjeździe, wraz z danymi uczestników, a w przypadku projektów, o których mowa w lit. a i b, również ich opiekunów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdzie można przekroczyć granicę z Rosją, Białorusią i Ukrainą?

Granicę z Rosją można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, granicę z Białorusią – w Bobrownikach i Terespolu, a z Ukrainą – w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem, w Medyce, w Budomierzu, w Krościenku, Zosinie i Dołhobyczowie.

Skip to content