Zaproszenie – XLII sesja Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Włodawy do oglądania w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 10.00 obrad XLII sesji Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z sesji XXI, XXVII, XXIX, XXXVIII, XXXIX i XLI.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1 zmian w budżecie;
6.2 określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;
6.3 przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji celem zakupu alkomatu przez Komendę Powiatową Policji we Włodawie.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej, przygotowana w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
8. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Włodawa na lata 2017-2020” za 2020 rok.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Włodawie
Joanna Szczepańska