Sąd Okręgowy w Lublinie wynajmie

lokal w obrębie miasta Włodawy na potrzeby Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie o łącznej powierzchni
około 350 m2.

1.    Lokal powinien spełniać warunki techniczne i być przystosowany
do prowadzenia w nim prac biurowych (w tym do przyjmowania interesantów – umożliwiać korzystanie w sposób sprawny i bezpieczny bez zbędnych barier architektonicznych), wyposażony w sprawne, funkcjonujące instalacje:

 1. instalację elektryczną 230 V (przewidziane dwa (2) gniazda zasilające na każde stanowisko pracy), w tym oświetleniową standardową dla pomieszczeń biurowych – zgodnie
  z obowiązującymi normami,
 2. instalację telefoniczną wraz z miejscem na centralę telefoniczną (zalecane zlokalizowanie centrali telefonicznej w pomieszczeniu serwerowni) – co najmniej jedno (1) gniazdo telefoniczne
  w pomieszczeniu biurowym,
 3. instalację informatyczną – co najmniej dwa (2) gniazda dla każdego stanowiska pracy wykonane z użyciem okablowania co najmniej kategorii 5e z gniazdami wykonanymi w standardzie TIA/EIA-568-B,
 4. instalację wodną (z.w. cw.) i kanalizacyjną,
 5. instalację centralnego ogrzewania,
 6. dostęp światła dziennego do każdego z pomieszczeń pracowniczych.

2.    Należy zapewnić pomieszczenie dedykowane do wykorzystania
na potrzeby serwerowni lokalnej najemcy lub umożliwić przystosowanie powierzchni min. 4 m2 do tego celu spełniające następujące warunki:

 1. pomieszczenie nieprzechodnie, zamknięte zamkiem klasy C,
  opcja- dodatkowo objęte kontrolą dostępu,
 2. doprowadzony oddzielny obwód zasilający, zabezpieczonym oddzielnym wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz wyłącznikiem nadprądowym o wartości co najmniej 16A (zabezpieczenia
  te znajdują się wewnątrz pomieszczenia lub w oddzielnej, zamykanej zamkiem patentowym rozdzielnicy),
 3. w pomieszczeniu co najmniej 2 gniazda zasilające 230V,
 4. wyposażone w niezależną instalację klimatyzacyjną na obwodzie niezależnym od obwodu dedykowanego dla urządzeń serwerowych,
 5. możliwością doprowadzenia linii telefonicznej oraz łącza internetowego,
 6. do pomieszczenia doprowadzone jest okablowanie strukturalne od wszystkich gniazd logicznych i telefonicznych,
 7. w pomieszczeniu ani bezpośrednio nad nim nie przebiega instalacja wodna, ani CO (warunek zalecany),
 8. pomieszczenie bez okna (warunek zalecany)​.

Okna łatwo dostępne z zewnątrz (piwnica, parter) powinny być zabezpieczone przed włamaniem; wejście do budynku powinno być zabezpieczone drzwiami antywłamaniowymi; teren wokół budynku powinien być oświetlony i w miarę możliwości ogrodzony; system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego; pomieszczenia archiwów, serwerowni, UPS, central telefonicznych powinny być wyposażane
w klimatyzację.

Proszę o wskazanie w ofercie wszelkich kosztów w rozliczeniu miesięcznym związanych z najmem, w tym:

 • za czynsz najmu w kwocie netto,
 • za media w kwotach netto, z podaniem sposobu rozliczania (tj. ryczałt lub na podstawie odczytów liczników oraz faktur od dostawcy usługi):

– energię elektryczną (dystrybucja, sprzedaż),

– centralne ogrzewanie,

– dostawę wody i zrzut ścieków,

– wywóz nieczystości stałych oraz innych jeżeli występują.

Oferty należy przesyłać do dnia 14 stycznia 2020 roku pocztą na adres:

Oddział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 Lublin 20-076; tel. 81 46- 01- 034 lub 030

lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:

gospodarczy@lublin.so.gov.pl .

Zmiana wielkości czcionki