Tarcza antykryzysowa

Duże wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej mogą lokalni przedsiębiorcy uzyskać przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie.

Wsparcie przedsiębiorców przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie

Wszystkie wnioski wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu w terminie do 14 dni po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie (w tym o terminie składania wniosków) dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie pod adresem https://wlodawa.praca.gov.pl/.

  1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Starosta włodawski może udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki do wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

  1. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Starosta włodawski przekazuje Przedsiębiorcy środki przeznaczone na wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów.

Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników (samozatrudnienie).

  1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Starosta włodawski przekazuje Przedsiębiorcy środki na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych. Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów.

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

  1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

Starosta włodawski przekazuje Organizacji pozarządowej środki na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej. Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku przychodów.

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Wsparcie przedsiębiorców przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.

  1. Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Środki z Funduszu Gwarantownych Świadczeń Pracowniczych może uzyskać każdy przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przez co rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Szczegółowe warunki uzyskania wsparcia dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie pod adresem https://wuplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Skip to content