„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”

Środowiskowy Hufiec Pracy we Włodawie informuje o rekrutacji do bezpłatnego projektu skierowanego do ludzi młodych z terenu powiatu włodawskiego.

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”

Cel projektów

Celem projektów jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET

Profil uczestników projektu YEI:

– wiek 18-24 lata,
– osoba bierna zawodowo (tzn. niepracująca i niezarejestrowana jako osoba bezrobotna),
– osoba niekształcąca się i nieszkoląca się (tzw. grupa NEET), Formy wsparcia
– kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy),
– warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty, przeprowadzeniem metamorfozy i zakupem strojów,
– stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
– indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
– warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
– indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

Dodatkowo każdy uczestnik ma zapewnione:

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania projektu,
– wyżywienie podczas zajęć projektowych,
– dofinansowanie kosztów dojazdu uczestnika na zajęcia oraz staże zawodowe u pracodawcy,
– stypendium szkoleniowe,
– 3-miesięczne stypendium stażowe,
– refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Skip to content