Debata nad Raportem o stanie gminy Włodawa za 2018 rok

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt co roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport o stanie Gminy Włodawa za 2018 roku jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włodawa pod linkiem https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=213 Rada gminy rozpatruje raport, o podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi. Sesja zaplanowana jest na dzień 28 czerwca 2019r.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Gmina Włodawa

Skip to content