Zwolnienie z obowiązku opłacenia podatku od nieruchomości za kwiecień – czerwiec 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia podatku od nieruchomości za kwiecień – czerwiec 2020 r.


Możesz złożyć do Urzędu Miejskiego we Włodawie wniosek o zwolnienie z opłacania podatku od nieruchomości za trzy miesiące – od kwietnia do czerwca 2020 r.
Kogo dotyczy?

Przedsiębiorcę – mikroprzedsiębiorcę i małego przedsiębiorcę tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą i jest podatnikami podatku od nieruchomości.

Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikro przedsiębiorcą;
Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

Jesteś przedsiębiorcą, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, będącym podatnikiem podatku od nieruchomości, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie:

 prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, lodziarni, pizzerii, miejsc z żywnością na wynos (PKD w podklasie 56.10.A, 56.30);
prowadzenia usług związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD w podklasie 96.02.Z);
prowadzenia usług związanych z poprawą kondycji fizycznej (PKD w podklasie 96.04.Z);
prowadzenia usług hotelarskich tj. usług krótkotrwałego zakwaterowania, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych;
handlu detalicznego prowadzonego przez podatnika, w budynkach lub ich częściach o łącznej powierzchni użytkowej do 150 m², z wyłączeniem stacji paliw, handlu polegającego na sprzedaży żywności, środków czystości, produktów kosmetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r – o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 poz. 2227 z późn.zm), produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 poz. 499 z późn.zm), wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. – o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186);
działalności usługowej prowadzonej przez podatnika, w budynkach lub ich częściach o łącznej powierzchni użytkowej do 150 m², innej niż wymienionej w pkt 1-5, z wyłączeniem usług deweloperskich, bankowych, pożyczkowych, księgowych, prawniczych, pocztowych, pogrzebowych, telekomunikacyjnych, budowlanych, usług związanych produkcją energii.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu wartościowym:

a) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
b) nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego
i nie posiadasz zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2019 r.

Ze zwolnienia ze podatku od nieruchomości nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności podatkowych. Wynika to z regulacji UE.
Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do Urzędu. Ta informacja jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.
Co zyskasz?

Podatnik podatku od nieruchomości zyska zwolnienie z podatku od nieruchomości płatnego w ratach, co do rat których termin zapłaty przypada w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.
Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości złóż:

korektę deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach – POBIERZ DN-1 lub POBIERZ IN-1
drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą lub na adres skrzynki EPUAP: /umwlodawa/SkrytkaESP 
 za pośrednictwem poczty
osobiście w urzędzie – do skrzynki na dokumenty

Do wniosku dołącz:

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 1 – POBIERZ
oświadczenie przedsiębiorcy stanowiący załącznik nr 2 – POBIERZ

Uchwała nr XXIII/121/20 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Informacja o pomocy publicznej:
Jest to pomoc publiczna mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt. 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str. 1).
Podstawa prawna:

Uchwała nr XXIII/121/20 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 9 kwietnia 2020 r w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
art. 15p, art. 15q, art. 15 zzzh ustawy z dnia 31 marca 2020 r ustawy o szczególnych rozwiązanych zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

źródło – https://um.wlodawa.eu/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-podatku-od-nieruchomosci-za-kwiecien-czerwiec-2020-r/

2 komentarzy "Zwolnienie z obowiązku opłacenia podatku od nieruchomości za kwiecień – czerwiec 2020 r."

  1. JankoKrytykant | 16 kwietnia 2020 at 21:54 |

    Ale przywilej, po pierwsze musisz wypełnić stos dokumentów i je dostarczyć – a jak otrzymasz decyzję czy twój wniosek został uwzględniony? po drugie jeżeli ktoś stracił pracę to mu już ten przywilej nie przysługuje?, po trzecie i tak będzie trzeba zapłacić te podatki bo urzędasów nie zwalniają i nie wysyłają na urlopy bezpłatne, i chyba ostatnie – jaki mędrzec wyliczył, że do końca czerwca epidemia zginie a działalność gospodarcza/zatrudnienie nagle “eksploduje” i odrobi poniesione straty ?

  2. Faktycznie, to że burmistrz nie jest głuchy na sugestie przedsiębiorców stanowi widoczny progres, natomiast sama procedura rzeczywiście jest jest niestety, ani intuicyjna ani prosta. Wydaje się jednak, że nie zależy to od dobrej woli burmistrza lecz jest skutkiem prawnych uregulowań władz centralnych.

  3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki