Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu we Włodawie

Z uwagi na pandemię wszystkich chętnych zapraszamy do relacji na żywo w czasie rzeczywistym na kanale youtube.

RADA  POWIATU  WE  WŁODAWIE

informuje, że  dnia 23 grudnia 2021 r.  o godz. 1100

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się

XXXIV sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXI sesji, XXXII i XXXIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu
  we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu
  we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia planu pracy Rady Powiatu we Włodawie na 2022 r.;
  • uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie na 2022 r.;
  • zatwierdzenia rocznego planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie na 2022 r.;
  • ustalenia wynagrodzenia Starosty Włodawskiego;
  • ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących radnym powiatu włodawskiego;
  • przyjęcia „Rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
   w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”;
  • ustalenia harmonogramu dyżurów nocnych, świątecznych oraz w dni wolne od pracy pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu włodawskiego;
  • wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń znajdujących się w budynku przy al. J. Piłsudskiego 66 we Włodawie;
  • wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we Włodawie przy ul. J. Piłsudskiego, stanowiącej własność powiatu włodawskiego;

5.10. zmieniająca Uchwałę Nr XL/245/18 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat włodawski oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej;

5.11. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2024;

5.12. zmian w budżecie powiatu na 2021 rok;

5.13. przekazania w formie darowizny na rzecz policji systemu monitoringu;

5.14. przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2025

wyrażenie opinii w sprawie projektu przez wszystkie komisje,

odczytanie przez skarbnika uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej przez Powiat Włodawski

dyskusja nad projektem uchwały

procedura głosowania;

5.15. uchwały budżetowej na 2022 rok

wyrażenie opinii w sprawie projektu przez wszystkie komisje,

odczytanie przez skarbnika uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2022 rok Powiatu Włodawskiego

dyskusja nad projektem uchwały

procedura głosowania.

 1. Analiza oświadczeń majątkowych za 2020 r. dokonana przez:

– Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie;

– Starostę Włodawskiego;

– Wojewodę Lubelskiego.

 1. Informacje:

– Zarządu Powiatu we Włodawie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021;

– Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie z działalności w roku szkolnym 2020/2021;

– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie z działalności w roku szkolnym 2020/2021;

– Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie z przygotowania dróg powiatowych do sezonu zimowego 2021/2022;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej w powiecie włodawskim na 2022 r.

 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Skip to content