Zaproszenie na spotkanie

Burmistrz Włodawy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie związane z tworzeniem programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2017, które odbędzie się 19.09.2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie.

Jednocześnie Burmistrz Włodawy zachęca organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do przedłożenia informacji dotyczących planowanej działalności w sferze zadań publicznych w 2017 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mają możliwość składania informacji o planowanych do realizacji w roku 2017 zadaniach ze sfery zadań publicznych – do sekretariatu Urzędu Miejskiego we Włodawie w terminie do dnia 23.09.2016 r.

Informacja dotyczy zadań określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, należących do zadań własnych Gminy Miejskiej Włodawa, także zadań obejmujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień, realizowanych na rzecz mieszkańców miasta Włodawa.

Informacja powinna zawierać krótki opis zadania, oszacowany koszt realizacji oraz wskazanie celu publicznego, który powinien być osiągnięty.

Pisma złożone przez organizacje pozarządowe mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią wniosku do budżetu, nie mają charakteru wiążącego, nie wymagają też udzielenia pisemnej odpowiedzi. Złożenie powyższej informacji o planowanych działaniach do Urzędu Miejskiego we Włodawie nie stanowi też złożenia oferty realizacji zadania publicznego ani zagwarantowania przyznania środków finansowych z budżetu miasta. Powyższych informacji nie należy składać na formularzu oferty.

Informacje złożone przez organizacje pozarządowe pozwolą na zapoznanie się z kierunkami planowanych działań, jak również w miarę możliwości mogą być uwzględnione przy konstruowaniu preliminarza wydatków na rok 2017 w ramach projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 oraz projektu programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz narkomanii na rok 2017.

4 komentarzy "Zaproszenie na spotkanie"

  1. TW Wodzirej.

  2. Słuchaj Mariusz jak cię błaga lud,
    słuchaj słuchaj uczyń z Włodawy cud,
    niech się odmieni smutny ten czas,
    Mariusz wysłuchaj i ratuj nas…

  3. Burmistrzu, pamietaj o rodzinach wielodzietnych. Zapros włodawskich przedsiebiorców do korzystania z programu KARTA DUŻEJ RODZINY, RODZINA 3+

  4. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content