Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

Przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych, rozumiemy szczególną sytuację życiową w jakiej znalazły się rodziny przebywające w ośrodkach strzeżonych. Dlatego staramy się, aby przebywanie w ośrodku było jak to tylko jest możliwe, najmniej odczuwalne. Dla małoletnich przeprowadzane są zajęcia edukacyjne oraz różnego rodzaju formy spędzania wolnego czasu w gronie całej rodziny. Na terenie naszych obiektów organizowane są również cyklicznie różnego rodzaju zajęcia dla całych rodzin, pikniki rodzinne, zawody sportowe czy też zajęcia plastyczne – wszystko w duchu poszanowania religii i kultury cudzoziemców.

Zasady umieszczenia cudzoziemców w ośrodku.

Wobec cudzoziemców, którzy przekroczyli nielegalnie granicę RP i nie posiadają prawa pobytu w Polsce, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających umieszczenie ich w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców kierowany jest wniosek do właściwego Sądu Rejonowego. Złożenie wniosku każdorazowo poprzedzone jest analizą stanu faktycznego sprawy, w wyniku której wykluczono możliwość zastosowania zapobiegawczych środków wolnościowych.  Przepisy określające przypadki, w których możliwe jest umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku określone zostały w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.  Umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku następuje wyłącznie na podstawie postanowienia sądu, który również obowiązany jest rozważyć ewentualną możliwość zastosowania środków alternatywnych do detencji.

Warunki, które są zapewnione cudzoziemcom przebywającym w ośrodku.

W trakcie pobytu w ośrodku cudzoziemcy mają zagwarantowane wyżywienie, zapewnioną opiekę medyczną i psychologiczną. Posiadają możliwość oraz korzystania z telefonu oraz z sieci internetowej na udostępnionych w tym celu stanowiskach komputerowych. Mają zapewnione całodzienne pełne wyżywienie, do ich dyspozycji udostępnione jest zaplecza kuchenne, sale rekreacyjne, biblioteczka, sprzęt sportowy oraz sala do modlitwy. Przebywający w ośrodku cudzoziemcy mają prawo do swobodnego poruszania się po terenie ośrodka oraz korzystania z placu rekreacyjno – sportowego w godzinach 7.00 – 22.00.

Jak wygląda kwestia dostępu do opieki medycznej, psychologa

Kwestia dostępu cudzoziemców do opieki medycznej została zagwarantowana w art. 413 ustawy o cudzoziemcach. Aktualnie opieka medyczna nad cudzoziemcami umieszczonymi w SOdC w Białej Podlaskiej realizowana jest w oparciu o umowę na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z firmą zewnętrzną. Świadczenia opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku i obejmują pomoc medyczną lekarza pediatry oraz lekarza ogólnego. Natomiast dyżur pielęgniarki/ratownika medycznego realizowany jest codziennie w godz. 08.00 – 21.30.  Lekarze sprawujący opiekę medyczną w przypadku stwierdzenia zdarzenia wymagającego konsultacji lekarzy specjalistów kierują osobę na badania specjalistyczne. Jeżeli stan zdrowia osoby wymaga hospitalizacji lekarz sprawujący opiekę medyczną kieruje ją na oddział szpitalny. Ponadto cudzoziemcy przebywający w strzeżonym ośrodku objęci są specjalistyczną opieką psychologiczną. Na obecną chwilę w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej zatrudnionych jest dwóch psychologów (kobieta oraz mężczyzna). Dodatkowo na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej zapewniona jest również opieka psychologa „zewnętrznego”.

Dostęp do prawnika

Każda osoba umieszczona w strzeżonym ośrodku ma prawo do kontaktowania się z organizacjami pozarządowymi lub międzynarodowymi zajmującymi się udzielaniem cudzoziemcom pomocy, w tym pomocy prawnej. Może również nawiązać kontakt z wybranym przez siebie prawnikiem. Cudzoziemcy mogą kontaktować się z wymienionymi organizacjami oraz z prawnikami korzystając m. in. z widzeń, prywatnych skrzynek mailowych, telefonów, wirtualnych widzeń.

Skip to content