Sesja Rady Powiatu – zapowiedź

RADA  POWIATU  WE  WŁODAWIE

informuje, że  dnia 24 czerwca 2021 r.  o godz. 1000

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się

XXIX sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu we Włodawie
  VI kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Włodawskiego za 2020 rok”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu
  we Włodawie za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu we Włodawie z wykonania budżetu powiatu
  za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie
  z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty za 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/164/21 z dnia 25 marca 2021 r.
  w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających Powiatowi Włodawskiemu na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych
  w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich nagrobka Wacława Prilla na cmentarzu rzymskokatolickim we Włodawie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich feretronu z ikonami „Podwyższenie Krzyża” oraz „Matka Boska” w Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy nagrobkach Marii z Nazarewiczów Arasimowiczowej i Stanisława Dobrskiego na cmentarzu rzymskokatolickim w Wereszczynie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów nocnych, świątecznych oraz w dni wolne od pracy pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu włodawskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez powiat włodawski lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ulicy Sztabowej 1 we Włodawie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 3 we Włodawie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego we Włodawie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
  we Włodawie do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. 2 warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Tadeusza Kurkowskiego na działalność Starosty Włodawskiego.
 23. Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włodawie z realizacji rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.
 24. Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włodawie za 2020 rok z udzielonych ulg
  w spłacie należności pieniężnych przypadających powiatowi włodawskiemu oraz jego jednostkom podległym.
 25. Informacje:

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie włodawskim;

– Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie o sytuacji
w jednostce w 2020 roku;

– Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie – „Bezrobocie w powiecie włodawskim – jego skutki i zapobieganie. Analiza za 2020 rok”;

– Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie z działalności w 2020 r.;

– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie dotycząca przygotowania pod względem sanitarnym nadzorowanych obiektów i miejscowości turystycznych do letniego sezonu turystyczno-wypoczynkowego w 2021 roku;

– Komendy Powiatowej Policji we Włodawie dotycząca przygotowań do letniego sezonu turystyczno-wypoczynkowego.

 1. Wnioski i oświadczenia
 2. Zakończenie obrad.

1 Komentarz do "Sesja Rady Powiatu – zapowiedź"

 1. Proszę radnych aby poprosili Pana Starostę o wyjaśnienia w sprawie oddziału dziecięcego. Ostatnio Pan Starosta nie odpowiadał na szereg pytań w tej sprawie. Teraz kiedy sesja będzie już przebiegała w tradycyjny sposób trudniej będzie zbyć sprawę milczeniem. Panie Starosto rodzice chcą wiedzieć i mają prawo wiedzieć. Bajki pisane w gazetach przez pracownika starostwa nikogo nie przekonują! Proszę radnych nie przyjmujcie sprawozdania SPZOZ bez wyjaśnienia tej sprawy!

 2. OIOM tez zamknięty

 3. Znowu radni się nagadaja a odpowiedzi starosty i tak nie będzie.

 4. przejęty | 22 czerwca 2021 at 14:13 |

  Co z odpowiedzią na petycję o otwarciu oddziału dziecięcego. WNIOSEK RÓWNIEŻ ZOSTAŁ ZŁOŻONY DO RADNYCH!Dlaczego nie ma pkt dotyczącego oddziału?

 5. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content