MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK CELOWY INWESTUJE W INSTALACJĘ DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dla zadania pn.: „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz budowa kwatery składowiska odpadów azbestowych” 9 października 2023 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Zarząd Związku podpisał umowę z wykonawcą. Uczestnikami uroczystego posiedzenia Zarządu Związku byli również przedstawiciele władz lokalnych: Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński oraz Z-ca Burmistrza Wiesław Holaczuk, Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC we Włodawie Krzysztof Chilczuk, Kierownik Składowiska – Hubert Ratkiewicz, oraz zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk oraz członkowie Rady Nadzorczej spółki ZZO MZC. Wykonawcę, tj. Firmę Handlowo-Usługową ITC z siedzibą w Baruchowie, reprezentowała Angelika Jabłońska. Wykonawca zobowiązał się wykonać cały przedmiot zamówienia w terminie do dnia 15 października 2024 roku.

Rozbudowa instalacji jako cel pierwszoplanowy zakłada między innymi poprawę efektywności zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez unowocześnianie własnej instalacji komunalnej przetwarzającej rocznie ponad 20 tys. ton odpadów komunalnych pochodzących z gmin członkowskich Związku oraz kilku gmin sąsiednich. Nowe kwatery zapewnią m.in. miejsce na azbest usuwany z budynków, ich remontów i rozbiórek, który powinien być usunięty do końca 2032 roku, a także spowodują uzyskanie wolnych mocy przerobowych w zakresie składowania odpadów poprocesowych o charakterze innym niż odpady niebezpieczne i obojętne. Działanie to docelowo obniży koszty unieszkodliwiania odpadów składowanych, które obecnie wywożone są do składowisk oddalonych o 70 – 90 kilometrów. Dla mieszkańców gmin członkowskich Związku oznacza to możliwość utrzymania opłaty śmieciowej na stosunkowo niskim poziomie pomimo wciąż rosnącej inflacji.

Wspomniana inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”, a kwota dofinansowania wynosi 5 700 000 zł, co stanowi 95% wartości niniejszego przedsięwzięcia. Początkowo przyznane środki miały być przeznaczone na budowę linii i hali do produkcji paliwa alternatywnego RDF z pozostałości po segregacji odpadów komunalnych. Z uwagi na to, że złożone oferty w przeprowadzonym przetargu znacznie przewyższały kwotę inwestycji Zarząd Związku wystąpił do KPRM z wnioskiem o zachowanie dotacji z przeznaczeniem jej na inwestycję zamienną tj. budowę kwater składowiska. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony stąd Związek będzie dalej realizował rozwój Instalacji Komunalnej angażując jedynie 5% własnych środków pochodzących z tzw. opłaty śmieciowej.

Związek wciąż zamierza zrealizować planowaną w pierwszej kolejności inwestycję pod nazwą „Budowa hali i linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego RDF z pozostałości po segregacji odpadów w instalacji komunalnej”, dlatego też ponownie złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład tej inwestycji dzieląc ją na dwa etapy, gdzie pierwszy etap oszacowano na ok. 8 mln. zł brutto. W dniu 7 października 2023 r. otrzymaliśmy informację o przyznaniu środków na ten cel, a kwota dofinansowania wynosi 7 600 000 zł. Ponadto w ramach inwestycji związanej bezpośrednio z cyfryzacją usług publicznych planowana jest „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej dla PSZOK-ów i Instalacji Komunalnej w celu dostosowania jej do aktualnych standardów i wymogów”. Zadanie, którego przewidywana wartość to ok. 800 000 zł, zostanie również dofinansowane z programu Polski Ład w kwocie 720 000 zł. Warto zaznaczyć, że jest to już kolejny projekt teleinformatyczny dofinansowany z Rządowego Programu Polski Ład. Poprzednia dotacja w kwocie 189 000 zł stanowiąca 64% wartości przedsięwzięcia pozwoliła na zakup sprzętu i programów komputerowych oraz utworzenie platformy e-urząd (EBOK) do obsługi kont wymiarowych. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 295 808,11 zł.

mzcwlodawa.pl

Skip to content