Zaproszenie na sesję Rady Powiatu we Włodawie

RADA POWIATU WE WŁODAWIE informuje, że dnia 15 grudnia 2016 r. o godz. 9 00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów: z XXIII sesji, XXIV i XXV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1.        zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019;

6.2.        zmian w budżecie powiatu na 2016 r.;

6.3.        trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom

i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli ich pobrania

i wykorzystywania;

6.4.        zmieniająca Uchwałę Nr XVI/93/16 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających Powiatowi Włodawskiemu na realizację w 2016 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej;

6.5.        przyznawania stypendiów sportowych Powiatu Włodawskiego

za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym’

6.6.        zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie;

6.7.        określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Włodawski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

6.8.        umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Włodawskiemu od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego

„Elmar-Bis” Spółka z o.o. we Włodawie;

6.9.        umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Włodawskiemu od Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „Sprint” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

we Włodawie;

6.10.      umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Włodawskiemu od Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie.

 1. Informacje:

– Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie dotycząca przygotowań do sezonu zimowego 2016/2017 na drogach powiatowych;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – wykaz potrzeb

w zakresie pomocy społecznej w powiecie włodawskim na 2017 rok;

– z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie za rok szkolny 2015/2016;

– z działalności Młodzieżowego Domu Kultury im. Oskara Kolberga

we Włodawie za rok szkolny 2015/2016;

– Zarządu Powiatu we Włodawie o stanie realizacji zadań oświatowych.

 1. Analiza oświadczeń majątkowych:

– dokonana przez Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie,

– dokonana przez Starostę Włodawskiego,

– dokonana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 2. Dyskusja.
 3. Zakończenie obrad.
Skip to content