Ogłoszenie Starosty Włodawskiego

Ogłoszenie Starosty Włodawskiego z dnia 25 października 2017 w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie § 10 ust. 2 w związku z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560), w związku z art. 44 b i art. 44 c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) w celu uzupełnienia składu ogłaszam nabór kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołanej Zarządzeniem Nr 30/15 Starosty Włodawskiego z dnia 12 lipca 2015 roku.

1. Niniejsze Ogłoszenie ma na celu uzupełnienie składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych o jedną osobę, w związku ze śmiercią Członka Rady.

2. Kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie Powiatu Włodawskiego.

3. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

4. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołanej Zarządzeniem Nr 30/15 Starosty Włodawskiego z dnia 12 lipca 2015 roku trwa do 12 lipca 2019 r.

5. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę podmiotu zgłaszającego;

2) imię i nazwisko kandydata;

3) adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego kandydata;

4) krótkie uzasadnienie wyboru;

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922).

6. Zgłoszenia kandydatów w formie pisemnej należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 24, 22- 200 Włodawa w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

7. Powołanie członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych następuje w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Skip to content