Ogłoszenie Burmistrza Włodawy o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/216/17 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach pożytku publicznego, informuję o rozpoczęciu konsultacji:

1. Przedmiot i cel konsultacji:

– przedstawienie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w celu możliwości wyrażenia opinii o  przedmiotowym projekcie;

– projekt Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, wraz z formularzem do konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Włodawie www.wlodawa.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej < Zamówienia publiczne, konkursy oferty < Organizacje pozarządowe-ogłoszenia.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

– rozpoczęcie konsultacji: 16.09.2019 r.

– zakończenie konsultacji: 30.09.2019 r.

 3.Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

– w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), działające na terenie Gminy Miejskiej Włodawa, których działalność statutowa obejmuje zadania ze sfery publicznej, określone w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, należące do zadań  Gminy Miejskiej Włodawa,

– konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza,  stanowiącego załącznik do ogłoszenia,

– opinie i uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa.

Projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu

UM Włodawa

Skip to content