Odpady z gastronomii – czym są i w jaki sposób należy z nimi postępować?

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, odpady gastronomiczne to „wszystkie odpady żywnościowe, w tym zużyty olej kuchenny pochodzący z restauracji, obiektów gastronomicznych i kuchni, łącznie z kuchniami zbiorowymi i domowymi.”

Jednak nie zawsze odpad gastronomiczny można uznać za odpad komunalny. Zasadnicze znaczenie ma bowiem miejsce powstawania tych odpadów oraz ich ilość. Co za tym idzie odpady powstające w zaciszu domowej kuchni stanowią odpad komunalny, natomiast odpady spożywcze powstające w barach, pubach, restauracjach, kawiarniach, w stołówkach szkolnych, pracowniczych czy szpitalnych, punktach gastronomicznych w obiektach hotelarskich i sportowych oraz środkach transportu publicznego zaliczają się do odpadów spożywczych, dla których ustawodawca przewidział odrębną ścieżkę zagospodarowania. Odpady te, podzielono na trzy grupy, z których I grupa to odpady, dla których upłynął termin ważności, II grupa to odpady, które powstają na etapie przygotowywania potraw np. obierki ziemniaków, zużyte oleje, zaś do III grupy zaliczono resztki jedzenia, które nie zostały skonsumowane przez klientów.

Szczególną grupę odpadów spożywczych stanowią odpady pochodzenia zwierzęcego. Ich fachowa nazwa to uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. uznawane są one za odpady niebezpieczne III kategorii i należy je odpowiednio utylizować – nie mogą one trafiać do zwykłych kontenerów.

Odpady żywnościowe w firmach gastronomicznych muszą być składowane w zamykanych, odpowiednio skonstruowanych pojemnikach, łatwych do wyczyszczenia i dezynfekcji. Powinny być one również utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Prawo wprowadza także wiele zakazów, dotyczących odpadów gastronomicznych. Zabrania się wpuszczania do wód odpadów ciekłych – na przykład zużytego oleju. W urządzeniach kanalizacyjnych nie mogą znajdować się także odpady stałe, nawet rozdrobnione, mogące zmniejszyć przepustowość przewodów. Zabronione jest także dokarmianie resztkami pochodzącymi z kuchni zwierząt gospodarczych i leśnych. Najważniejsze wymaganie nałożone na odbiór odpadów spożywczych z obiektów gastronomicznych to wymóg przekazywania ich odpowiedniej firmie, która zajmie się profesjonalną utylizacją. Przedsiębiorstwo gastronomiczne – restauracja, bar czy kawiarnia – powinno mieć zawartą umowę z uprawnionym podmiotem na odbiór i zagospodarowanie odpadów  niebezpiecznych.

MZC Włodawa

Skip to content