Zwolnienie z obowiązku opłacenia podatku od nieruchomości za marzec – czerwiec 2021 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia podatku od nieruchomości za marzec – czerwiec 2021 r.

Możesz złożyć do Urzędu Miejskiego we Włodawie wniosek o zwolnienie z opłacania podatku od nieruchomości za cztery miesiące – od marca do czerwca 2021 r.

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorcę- mikroprzedsiębiorcę i małego przedsiębiorcę   tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

Mikroprzedsiębiorca– przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikro przedsiębiorcą;

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

Musisz być przedsiębiorcą, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, będącym podatnikiem podatku od nieruchomości, prowadzącym przeważającą działalność gospodarczą w zakresie:

1) przygotowywania i podawania posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to, czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A);

2) przygotowywania i podawania napojów do konsumpcji na miejscu (ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z);

3) działalności centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.13.Z);

4) prowadzenia usług związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z);

5) prowadzenia usług związanych z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z);

6) prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211);

7) handlu detalicznego, w budynkach lub ich częściach o łącznej powierzchni użytkowej do 200 m², z wyłączeniem stacji paliw, handlu polegającego na sprzedaży żywności, środków czystości, produktów kosmetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r – o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 poz. 2227 z późn.zm), produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 poz. 944 z późn.zm), wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. – o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186),

8) działalności usługowej, w budynkach lub ich częściach o łącznej o powierzchni użytkowej do 150 m², innej niż wymienionej w pkt 1-5, z wyłączeniem usług deweloperskich, ubezpieczeniowych, bankowych, pożyczkowych, księgowych, prawniczych, pocztowych, pogrzebowych, telekomunikacyjnych, budowlanych i usług związanych produkcją energii.

Oceny prowadzonej przeważającej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrach REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu wartościowym nie mniej niż o 40%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 30 września 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego;

Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do Urzędu. Ta informacja jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Co zyskasz?

Podatnik podatku od nieruchomości zyska zwolnienie z podatku od nieruchomości za miesiące: marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2021 r.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości złóż:

  • korektę informacji o nieruchomościach wraz z załącznikiem, gdy jesteś osobą fizyczną – POBIERZ IN-1 ZIN-2 lub deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem, gdy jesteś osobą prawną– POBIERZ DN-1 ZDN-2
  • drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą lub na adres skrzynki EPUAP: /umwlodawa/SkrytkaESP 
  •  za pośrednictwem poczty
  • osobiście w urzędzie – do skrzynki na dokumenty

Do wniosku dołącz:

  • oświadczenie przedsiębiorcy stanowiący załącznik nr 1
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, stanowiący załącznik nr 2

Uchwała nr XXXVII/169/21 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Informacja o pomocy publicznej:
Jest to pomoc publiczna mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt. 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str. 1).

Podstawa prawna:
  1. Uchwała nr XXXVII/169/21 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 stycznia 2021 r w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  2. art. 15p ust. 1, art. 15 zzzh ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r ustawy o szczególnych rozwiązanych zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).
Skip to content