Zasady obecności mediów w pasie przygranicznym z Białorusią

Zasady obecności mediów w pasie przygranicznym z Białorusią

 • Za organizację wizyt mediów na granicy z Białorusią (dalej zwanej „wizytą”) odpowiada Straż Graniczna;
 • Redakcja zgłasza chęć uczestniczenia w wizycie mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres: akredytacje.kg@strazgraniczna.pl;
 • Zgodę na udział dziennikarzy w wizycie wydaje Komendant miejscowej jednostki Straży Granicznej (dalej zwany „Komendantem”) na określony czas i na określonych zasadach;
 • Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko,

– nr PESEL (w przypadku braku informacje o obywatelstwie i nr paszportu),

– numer telefonu kontaktowego,

– zaświadczenie z redakcji o współpracy,

– proponowany termin i miejsce (placówka SG) odbycia wizyty,

– zgodę na procedurę weryfikacji,

– oświadczenie o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w wizycie,;

 • Wysłanie powyższego zgłoszenia jest traktowane jak zgoda na udział w wizycie na zasadach określonych przez Straż Graniczną;
 • Jednorazowo w wizycie wziąć może udział nie więcej niż jeden dziennikarz lub fotoreporter z danej redakcji/grupy medialnej, w przypadku ekip telewizyjnych wizytę może odbywać dziennikarz z operatorem;
 • Komendant informuje zgłoszonych dziennikarzy o możliwości udziału w wizycie i wyznacza termin, wskazując miejsce rozpoczęcia wizyty;
 • Warunkiem uczestniczenia w wizycie jest odbycie szkolenia organizowanego bezpośrednio przed rozpoczęciem wizyty. Każdy dziennikarz biorący udział w wizycie musi posiadać i nosić kamizelkę z napisem „PRESS”, identyfikującą go jako przedstawiciela mediów;
 • Warunki do organizowania wizyty zapewnia Straż Graniczna. Straż Graniczna ustala termin trwania wizyty oraz szczegóły trasy, jaką przemieszczają się uczestnicy wizyty w pasie granicznym – biorąc pod uwagę sytuację na granicy i bezpieczeństwo uczestników;
 • Transport uczestnikom wizyty zapewnia Straż Graniczna przy współpracy z Wojskiem Polskim i innymi służbami mundurowymi – w zależności od potrzeb organizacyjnych;
 • Wizyta może zostać skrócona lub przerwana, jej przebieg może ulec zmianie – z uwagi na bieżącą sytuację na granicy i poziom zagrożeń dla uczestników wizyty;
 • W czasie trwania wizyty Straż Graniczna może wydawać jej uczestnikom polecenia dot. niefilmowania wskazanych obiektów oraz osób;
 • Osoby uczestniczące w wizycie są zobowiązane przestrzegać poleceń wydawanych przez organizatorów wizyty.

TERMS AND CONDITIONS OF THE PRESENCE OF THE MEDIA IN THE POLISH-BELARUSIAN BORDER AREA.

 • The Polish Border Guard is responsible for the organization of media visits to Poland’s border with Belarus (hereinafter referred to as “visit” or “visits” (as needed)).
 • Correspondents/journalists that wish to participate in such visits are requested to inform the Polish Border Guard beforehand, by submitting an application via email at akredytacje.kg@strazgraniczna.pl.
 • The participation of correspondents/journalists in a visit requires a consent of the Commanding Officer of the locally competent Polish Border Guard post (hereinafter referred to as “the Commanding Officer”). The consent is issued for a specified period of time and on specified conditions.
 • The application to participate in a visit should contain the following information:

– Name and Surname

– PESEL Number1 (for the applicant(s) without a PESEL Number, please, provide information on the nationality and the passport number)

– Mobile phone number

– Document certifying that the applicant(s) do work for or do cooperate with a given media outlet, issued by this media outlet’s editorial authorities

– Proposed date and place of a visit (state which post of the Polish Border Guard)

– Consent to be subjected to a verification procedure

– Declaration of awareness of the threats and dangers that may occur during or be related to a visit

 • The submission of the application described above shall be deemed a consent to the participation in a visit on terms and conditions specified by the Polish Border Guard.
 • No more than one correspondent/journalist or a photojournalist representing a given media outlet/media group can participate in a single visit. For television crews, the limit for a single visit is raised to two people, including a reporter and a cameraman.
 • The Commanding Officer shall inform the correspondents/journalists whose applications have been accepted about the possibility to participate in a visit and shall set the date and the place of the visit.
 • Before a correspondent/journalist may participate in a visit, they are obliged to undergo training conducted immediately before the start of the visit. Each correspondent/journalist taking part in a visit is obliged to wear a vest with a visible “PRESS” mark, so as to be able to be identified at all times as a representative of the media.
 • The Polish Border Guard provides the conditions for the organisation of a visit. It is up to the Polish Border Guard to set the duration period of a visit and to specify which way the participants may or may not go in the border area, given the current situation at the border and the security of the participants.
 • The transportation of the participants shall be provided by the Polish Border Guard with the cooperation of the Polish Armed Forces and other uniformed services – depending on the needs of organisation of a visit.
 • A visit can be shortened or interrupted and its course may be changed, given the current situation at the border and the security of the participants.
 • During a visit the participants may be ordered by the Polish Border Guard not to film the indicated objects or individuals.
 • The participants of a visit are obliged to follow the orders and instructions of the organisers

1. PESEL is the Polish acronym for Universal Electronic System for Registration of the Population

Skip to content