Zaproszenie na sesję Rady Powiatu we Włodawie

Rada Powiatu we Włodawie informuje, że dnia 15 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się XLVI sesja Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów: z XLIV sesji i XLV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.

3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu
we Włodawie pomiędzy sesjami.

4. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał:

6.1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie za 2018 rok;

6.2. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie za 2018 rok;

6.3. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2021;

6.4. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r.;

6.5. zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/278/18 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających powiatowi włodawskiemu na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej;

6.6. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Województwa Lubelskiego na rzecz Powiatu Włodawskiego za cenę niższą niż jej wartość rynkowa;

6.7. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu włodawskiego;

6.8. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów nocnych, świątecznych oraz
w dni wolne od pracy pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu włodawskiego;

6.9. w sprawie w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”;

6.10. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Włodawskiego.

7. Informacje:

– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie z działalności w roku szkolnym 2017/2018;

– Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie z działalności w roku szkolnym 2017/2018;

– Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie dotycząca przygotowań do sezonu zimowego na drogach powiatowych;

– Zarządu Powiatu we Włodawie o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu włodawskiego za rok szkolny 2017/2018;

– Zarządu Powiatu we Włodawie o przebiegu wykonania budżetu powiatu włodawskiego, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie
i Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie za pierwsze półrocze 2018 r. (wysłana do Państwa radnych pismem z dnia 3.09.2018 r. znak WO.0002.8.2018.MD) oraz zapoznanie z uchwałą RIO w Lublinie w sprawie opinii do powyższej informacji.

8. Analiza oświadczeń majątkowych dokonana przez:

– Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie;

– Starostę Włodawskiego;

– Wojewodę Lubelskiego.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Dyskusja.

11. Zakończenie obrad.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

2 komentarzy "Zaproszenie na sesję Rady Powiatu we Włodawie"

  1. Zaproście TV Włodawa niech transmituje wszystkie sesje !!!!!!

  2. a co tam oglądać???chyba że urzędnicy jak nic nie mają do roboty???

  3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content