Zaproszenie na 40. sesję Rady Powiatu

RADA POWIATU WE WŁODAWIE informuje, że dnia 28 marca 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się XXXX sesja Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołów z XXXVIII sesji i XXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.

3.     Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu
we Włodawie pomiędzy sesjami.

4.     Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.

5.     Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6.     Podjęcie uchwał:

6.1.      w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2018 roku w Powiecie Włodawskim;

6.2.      w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2018 roku w Powiecie Włodawskim;

6.3.      w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających Powiatowi Włodawskiemu na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej;

6.4.      w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat włodawski, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

6.5.      w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat włodawski oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej;

6.6.      w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez powiat włodawski;

6.7.      w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek działających na terenie powiatu włodawskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

6.8.      w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa za cenę niższą niż jej wartość rynkowa;

6.9.      w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie za 2017 rok i za 2018 rok;

6.10. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Włodawskiego instrumentem płatniczym;

6.11. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021;

6.12. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r.;

6.13. w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie za 2017 rok;

6.14. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie za 2017 rok.

7.     Sprawozdania:

– Starosty Włodawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie włodawskim za 2017 rok;

– Zarządu Powiatu we Włodawie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włodawski
w 2017 r.;

– Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie z działalności
w 2017 r.;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z działalności
w 2017 r.;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Włodawskim
w 2017 roku.

8.     Informacje:

– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie
z działalności w 2017 r.;

– Komendy Powiatowej Policji we Włodawie z działalności w 2017 r.;

– Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance z działalności w 2017 r.;

– Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie z działalności w 2017 r.;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji
w 2017 r. „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji
w 2017 r. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021”;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji
w 2017 r. „Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021”;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji
w 2017 r. „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włodawskim na lata 2017-2019”.

9.     Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10.           Dyskusja.

11.           Zakończenie obrad.

2 komentarzy "Zaproszenie na 40. sesję Rady Powiatu"

  1. A imię jego XXXXIIII | 28 marca 2018 at 09:17 |

    A to nie czasem XL sesja? Nie wiem, nie znam się…

  2. Starosto, a jak dojdzie do setnej Sesji to zapiszesz XXXXXXXXXX??
    Może czas udać się na korepetycje z matematyki by poznać tajniki Rzymskiego systemu zapisywania liczb?? By nie było wstydu to pierwsza lekcja darmowa: liczbę 40 zapisujemy w systemie rzymskim XL = 40.

  3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki