Zapowiedź sesji Rady Powiatu

RADA POWIATU WE WŁODAWIE informuje, że 29 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z: XIV sesji zwyczajnej i XV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu
  we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  5.1. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie;
  5.2. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”;
  5.3. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez powiat włodawski;
  5.4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie;
  5.5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie, w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie;
  5.6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Włodawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włodawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie;
  5.7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum we Włodawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie, w pięcioletnie Technikum we Włodawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie;
  5.8. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 3 we Włodawie;
  5.9. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów nocnych, świątecznych oraz w dni wolne od pracy pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu włodawskiego;
  5.10. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu we Włodawie do Rady Muzeum przy Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie;
  5.11. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie;
  5.12. w sprawie przystąpienia Powiatu Włodawskiego do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
  5.13. w sprawie przejęcia przez Powiat Włodawski zadania zleconego administracji rządowej;
  5.14. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu we Włodawie;
  5.15. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest powiat włodawski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  5.16. zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
 6. Informacje:
 • Zarządu Powiatu we Włodawie o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu włodawskiego za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego;
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz systemu pieczy zastępczej na 2020 r. + korekta do wykazu potrzeb;
 • Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie z działalności za rok szkolny 2018/2019;
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie z działalności za rok szkolny 2018/2019.
 1. Analiza oświadczeń majątkowych dokonana przez:
 • Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie;
 • Starostę Włodawskiego;
 • Wojewodę Lubelskiego.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad.

2 komentarzy "Zapowiedź sesji Rady Powiatu"

 1. O tak sesja w powiecie. Znowu będę mogła popatrzeć i posłuchać Pana Mariusza!!! Panie Mariuszu bardzo Pana lubię. Na Pana widok aż mi się cieplutko robi…na serduszku pozdrawiam Pana serdecznie i życzę powodzenia na sesji. Będę oglądać!

 2. Mariusza ? Mariusza… ? Aaa tego posła … 😉

 3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content