XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Włodawy w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 13.00 – na XXXVIII sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXX i XXXI sesji RM.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
  od ostatniej sesji.
 5. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Prezentacja oferty inwestycyjnej Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  EURO-PARK WISŁOSAN – instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców z terenu Miasta Włodawa.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  7.1. zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok
  7.2. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego,
  7.3. zmiany w budżecie,
  7.4. przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Włodawa na 2021 rok,
  7.5. przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa,
  7.6. zmieniająca uchwałę Nr VI/31/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania,
 8. Sprawozdanie z ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań Straży Miejskiej we Włodawie za 2021 rok.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie obrad sesji.

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) zawiadomienie o sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej, w celu wzięcia udziału w pracach Rady Miejskiej, jeżeli radny pozostaje w stosunku pracy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Włodawie
Joanna Szczepańska

Skip to content