Straż Miejska we Włodawie przypomina

W oparciu o art. 180 ustawy z 29 sierpnia 1997 r Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015 poz. 613) w zw. Z art. 18a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014, poz. 849) w sprawie opłaty od posiadania psów, Uchwałą Nr XIV/77/07 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 października 2007r. wprowadzono na terenie Miasta Włodawa taką opłatę.

Stawka opłaty wynosi: 40,00zł od jednego psa.Terminy i sposoby płatności:
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 30 czerwca roku podatkowego na rachunek Urzędu Miejskiego w:
Banku PEKAO S.A. IO/Włodawa Nr: 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235 lub w Oddziale Banku PEKAO S.A. we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 53 w godzinach 8 00 : 17 00.
Po tym terminie naliczane będą odsetki za zwłokę wraz z kosztami upomnienia (11,60 zł).
Od opłaty zwolnieni są członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP – pod warunkiem wzajemności, osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa, osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu psa asystującego, osoby powyżej 65 roku życia prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa, podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

2 komentarzy "Straż Miejska we Włodawie przypomina"

  1. proszę się zająć psem który ujada w czworoboku całymi dniami !!!!!

  2. Koniu to twój labrador?

  3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki