Stowarzyszenia działające w powiecie włodawskim

Zarząd Powiatu we Włodawie ogłosił dwa konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu włodawskiego w zakresie: pomocy społecznej w 2017 r. oraz kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu we Włodawie
na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) powołuje dwie komisje konkursowe do realizacji ww. zadań. W skład komisji konkursowej na podstawie art. 15 ust. 2d wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

W związku z powyższym w przypadku zainteresowania pracą w ww. komisjach, proszę o wytypowanie i zgłoszenie przedstawiciela organizacji do wybranej komisji konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 3 lutego 2017 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

Zgłoszenie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego we Włodawie pocztą, faksem lub e – mail: zdrowie@powiat.wlodawa.pl, kultura@powiat.wlodawa.pl.
Starosta

                                                                      /-/Andrzej Romańczuk

Zmiana wielkości czcionki