Skuteczne kontrole legalności zatrudnienia

Tylko od początku tego roku, funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, realizując swoje ustawowe zadania na terenie województwa lubelskiego, przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia wobec 3 881 cudzoziemców pochodzących z 25 państw.

Najliczniejszą grupę skontrolowanych osób stanowili obywatele Ukrainy, (60 % wszystkich skontrolowanych) oraz Białorusi (30 %). W tym roku skontrolowano również wykonywanie pracy przez obywateli m.in. Bangladeszu, Pakistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Burkina Faso, Indii, Jordanii, Nepalu, Sri Lanki, Zimbabwe, Wietnamu, Rwandy, Nigerii.

Przeprowadzone kontrole doprowadziły do ujawnienia naruszeń w zakresie nielegalnego wykonywania pracy przez 617 cudzoziemców, powierzania nielegalnego wykonywania pracy 753 cudzoziemcom oraz niewywiązania się przez pracodawców z obowiązku informacyjnego wobec organów państwowych o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy wobec 944 osób.

Kontrole obejmujące największą liczbę cudzoziemców zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Placówki SG w Lublinie. Czynnościami kontrolnymi objęto 1031 cudzoziemców. W wyniku tych kontroli stwierdzono nielegalne powierzenie wykonywania pracy 331 cudzoziemcom (299 ob. Ukrainy, 23 ob. Białorusi, 5 ob. Turkmenistanu, 2 ob. Azerbejdżanu, 1 ob. Gruzji, 1 ob. Uzbekistanu) oraz nielegalne wykonywanie pracy przez 244 cudzoziemców (223 ob. Ukrainy, 19 ob. Białorusi, 1 ob. Gruzji, 1 ob. Uzbekistanu).

W działania z zakresu kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców zaangażowanie są wszystkie placówki NOSG, w trym również te z mniejszych miejscowości. Przykładem jest tutaj Placówka w  Zbereżu, która przeprowadziła działania kontrolne wobec 27 cudzoziemców. W wyniku czynności stwierdzono nielegalne powierzanie wykonywania pracy 8 cudzoziemcom (4 ob. Ukrainy, 3 ob. Białorusi, 1 ob. Gruzji) oraz wykonywanie pracy w sposób nielegalny przez 7 osób (3 ob. Ukrainy, 3 ob. Białorusi, 1 ob. Gruzji).

Cudzoziemcy, którzy popełnili wykroczenie określone w art. 120 ust. 2, w zw. z art. 2 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, muszą się liczyć z konsekwencjami w postaci mandatów karnych lub skierowaniem do sądu wniosków o ich ukaranie. Wobec obcokrajowców może również zostać wszczęte postępowanie o zobowiązanie ich do powrotu. W związku z ujawnionym naruszeniem przepisów zostanie dodatkowo wszczęte postępowanie wykroczeniowe wobec pracodawców, którzy nielegalnie zatrudniali cudzoziemców.

NOSG

Skip to content