Sesja Rady Powiatu – zaproszenie

 RADA POWIATU WE WŁODAWIE informuje, że dnia 19 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się XI sesja Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z: VIII sesji zwyczajnej, IX i X sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Włodawskiego za 2018 rok”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu we Włodawie za 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu we Włodawie z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.:
 • odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie,
 • wyrażenie opinii w sprawie projektu przez wszystkie komisje,
 • odczytanie przez Skarbnika Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Zarząd Powiatu we Włodawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.,
 • dyskusja nad projektem uchwały,
 • procedura głosowania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 r. :
 • odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie,
 • wyrażenie opinii w sprawie projektu przez wszystkie komisje,
 • odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 r. wraz z uzasadnieniem,
 • odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.,
 • dyskusja nad projektem uchwały,
 • procedura głosowania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie za 2018 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich sztuki cerkiewnej, olej na desce, rzeźbiona, złocona „Perspektywa – Zmartwychwstanie”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac renowacyjnych przy nagrobku Józefy z Kierażyńskich Bielawskiej na cmentarzu parafialnym we Włodawie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich grobowca rodziny Karpińskich i grobowca rodziny Rucińskich na cmentarzu parafialnym w Wereszczynie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania pn. „Organizacja Dożynek Powiatowych”.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek działających na terenie powiatu włodawskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie organizacji tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 na odcinku Chełm – Orchówek – Chełm.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nieetatowego członka Zarządu Powiatu we Włodawie.
 11. Sprawozdania:
 • Zarządu Powiatu we Włodawie w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2018 r. z udzielonych ulg
  w spłacie należności pieniężnych przypadających powiatowi włodawskiemu oraz jego jednostkom;
 • Zarządu Powiatu we Włodawie z realizacji rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku;
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Chełmie z działań podejmowanych na terenie powiatu włodawskiego w 2018 r.
 1. Informacje:
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – ocena zasobów pomocy społecznej
  w Powiecie Włodawskim za 2018 rok;
 • Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie – „Bezrobocie w powiecie włodawskim – skutki
  i zapobieganie. Analiza za 2018 r.”;
 • Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie z działalności za 2018 r.;
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie dotyczącą przygotowania pod względem sanitarnym nadzorowanych obiektów i miejscowości turystycznych do letniego sezonu turystyczno-wypoczynkowego w 2019 r.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad.
Skip to content