Raport o stanie Gminy Miejskiej Włodawa za 2022 rok

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) w bieżącym roku Burmistrz Włodawy przedstawił Radzie Miejskiej we Włodawie Raport o stanie Gminy Miejskiej Włodawa za 2022 r. – Raport stanowi załącznik do niniejszej informacji. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę na sesji w dniu 22 czerwca 2023 r., która rozpocznie się o godz. 12:00.

ZOBACZ RAPORT

Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Włodawy.

Szczegółowy porządek obrad sesji Rady Miejskiej zostanie przygotowany i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włodawa w zakładce: „Organy Gminy”>”Rada Miejska” > „Sesje Rady Miejskiej” > „Terminy i program Sesji Rady Miejskiej”.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej we Włodawie, w Biurze Rady

Miejskiej we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41, pok. 23 I piętro (w godzinach pracy Biura, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję do godz. 15.30.

ZGŁOSZENIE DO DEBATY

Burmistrz Włodawy – Wiesław Muszyński podczas obrad LXXIII sesji Rady Miejskiej we Włodawie, która odbyła się 31.05.2023 r. wręczył radnym „Raport o Stanie Gminy Miejskiej Włodawa” – ZOBACZ VIDEO

Załączniki :

Zapamiętaj adres URL – tu zawsze jest publikowany aktualny raport :

https://raport.wlodawa.eu

Skip to content