Odpady z izolatoriów domowych

Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie przypomina, że osoby zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) przebywające na terenie nieruchomości zamieszkałych, w tzw. izolatoriach domowych,powinny przestrzegać zasady odrębnego zbierania odpadów bytowych (komunalnych).

Odpady takie należy gromadzić, bez obowiązku segregacji, najlepiej w workach koloru czerwonego i w żadnym razie nie wolno ich udostępniać do odbioru wraz z innymi odpadami komunalnymi. W budynkach wielolokalowych odpady medyczne winny do czasu odbioru pozostać w obrębie lokalu mieszkalnego (np. balkon). Fakt posiadania takich odpadów należy zgłosić do biura MZC i udostępniać je do odbioru specjalistycznej jednostce – Utylimed Lublin, z którą zarząd związku ma zawartą umowę na odbiór i zagospodarowanie takich odpadów. Odbiór tych odpadów odbywa się w ramach miesięcznej opłaty wnoszonej do MZC.

Powyższej procedurze nie podlegają mieszkańcy odbywający jedynie kwarantannę. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego, popartegostanowiskiem Wojewody Lubelskiego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jako odpady komunalne.

MZC Włodawa

Skip to content