Nabory wniosków o przyznanie dotacji z PROW 2014-2020 w LGD „Poleska Dolina Bugu”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” informuje o planowanych naborach wniosków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w marcu 2019 r.

Podejmowanie działalności gospodarczej:

Termin naboru: marzec 2019r.

Limit środków: 560 tys. zł

Dotacja ma formę premii w wysokości 80 tys. zł, wypłacanej w dwóch transzach: 64 tys. zł i 16 tys. zł

Wkład własny nie jest wymagany.

Kto może aplikować o dotację:

  • Osoba młoda 18-35 lat
  • Osoba w wieku 50+
  • Osoba długotrwale bezrobotna
  • Kobieta zamieszkała na obszarze gminy wiejskiej

Wystarczy przynależność do jednej z ww. grup, by spełniać warunek.

Ponadto Wnioskodawca:

  • musi być mieszkańcem jednej z gmin: Miasto Włodawa, gmina Włodawa wiejska, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus,
  • nie może być osobą podlegającą ubezpieczeniom rolniczym (KRUS),
  • nie może prowadzić działalności gospodarczej na przestrzeni 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • nieposiadający umowy o pracę na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy – otrzyma dodatkowe punkty w ocenie projektu.

Rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej:

Termin naboru: marzec 2019r.

Limit środków: 330 tys. zł

Dofinansowanie ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania:

63,63% – dla jednostek samorządu terytorialnego (JSFP)

90% dla pozostałych uprawnionych podmiotów

Minimalna całkowita wartość projektu – nie mniej niż 50 tys. zł

Zakres rzeczowy inwestycji w ramach naboru – infrastruktura rekreacyjna niekomercyjna i ogólnodostępna (np. place zabaw, siłownie zewnętrzne, skate parki, boiska, ścieżki rowerowe, ciągi spacerowe, skwery, miejsca rekreacji, itp.)

Szkolenia przed naborami: luty-marzec 2019r.

27.02.2019r. godz. 10:00-12:00 – Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Rudzie-Hucie
28.02.2019r. godz. 10:00-12:00 – Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego we Włodawie
06.03.2019r. godz. 10:00-12:00 –Sala konferencyjna Urzędu Gminy Wyryki
07.03.2019r. godz. 10:00-12:00-siedziba LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, budynek Schroniska Młodzieżowego „Krokodyl” w Okunince XIII-1

 

Zachęcamy do udziału w szkoleniu, za który wnioskodawcy przysługują dodatkowe punkty w ocenie projektu (do przyznania punktów uprawnia potwierdzenie udziału w jednym szkoleniu).

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej dokumentacji, procedury oceny i wyboru operacji, a także zobowiązania beneficjenta wynikające z umowy o przyznaniu dotacji dostępne są do pobrania na stronie internetowej LGD:

http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/premia-na-utworzenie-firmy/

oraz

http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/infrastruktura-turystyczna/

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”

Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa

www.dolina-bugu.pl, poleskadolinabugu@poczta.fm, tel. 732-821-113

Zmiana wielkości czcionki