NABÓR WNIOSKÓW NA MONTAŻ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Nabór wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (solary, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę, pompy ciepła) do 12 sierpnia 2019 roku.

Gmina Miejska Włodawa rozpoczyna nabór wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: solary, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę, pompy ciepła aerotermalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oferowane dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto).

Ogólne informacje i wytyczne w zakresie naboru wniosków jakie należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do projektu:

1. Deklarację oraz Ankietą informacyjną należy złożyć osobiście na odpowiednim formularzu udostępnionym przez Urząd Miasta Włodawa wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do 12 sierpnia 2019 r. do godz. 15:30, pokój nr 16 w Urzędzie Miasta Włodawa, AL. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa.
2. Wnioskodawca musi spełniać następujące kryteria:
a) być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej na terenie Miasta Włodawa, na której planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości (należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo);
b) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – budynki, które aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 31 marca 2020 r.;
c) nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Miasta Włodawa w ramach zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych;
3. Podatek VAT nie może być objęty dofinansowaniem i będzie pokryty przez mieszkańca.
4. Stawka podatku VAT będzie wynosiła 8% w przypadku instalacji montowanych wewnątrz lub na budynku mieszkalnym o łącznej pow. użytkowej poniżej 300 m2 oraz 23% poza budynkiem mieszkalnym (na gruncie, garażu, budynku gospodarczym itp.).
5. Złożenie deklaracji udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE do Urzędu Miasta Włodawa jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dostarczenie na etapie odbioru wykonanej instalacji aktualnych pozytywnych badań technicznych instalacji elektrycznej. Badania techniczne zostaną wykonane na koszt i zlecenie użytkownika instalacji. Szczegóły badań zostaną określone w umowie.
6. Koszty, które mieszkańcy będą musieli ponieść za udział w projekcie zależą od mocy instalacji OZE.
7. Kotły na biomasę będę przystosowane wyłącznie na pellet bez rusztu awaryjnego –niedozwolone jest stosowanie innego opału w kotle c.o., tj. węgiel, koks, miał, ekogroszek.
8. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości
w zakresie prawdziwości/rzetelności podanych danych.
9. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z montażem instalacji. Na podstawie deklaracji udziału w projekcie Gmina opracuje wniosek o dofinansowanie projektu, który w przypadku otrzymania wsparcia zostanie skierowany do realizacji.
10. Osoby, które złożyły już ankiety (podania) w latach poprzednich i są nadal zainteresowane projektem, proszone są o ponowne wypełnienie dokumentów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt w Wydziałem Inwestycji i Rozwoju pod nr tel. 82 57-21-444, 82 57-21-555 wew. 41, 42 lub droga mailową: info@wlodawa.eu.
Na początku sierpnia planowane jest również spotkanie konsultacyjne dotyczące uzgodnienia lokalizacji obiektów i instalacji.

Wymagane dokumenty:

Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE

Ankieta informacyjna nr 1 – instalacja fotowoltaiczna
Ankieta informacyjna nr 2 – instalacja kolektorów słonecznych

Ankieta informacyjna nr 3 – kotłowni na biomasę 

Ankieta informacyjna nr 4 – instalacja pomp ciepła 

Pełnomocnictwo właściciela nieruchomości

1 komentarz "NABÓR WNIOSKÓW NA MONTAŻ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII"

  1. MIESZKANIEC | 22 lipca 2019 at 17:10 |

    KIedy bedzie dofinansowanie dla mieszkańców Włodawy do założenia gazu ziemnego

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki