Komunikat dla cudzoziemców. Legalny pobyt a zakończenie stanu epidemii

W związku ze zniesieniem stanu epidemii, cudzoziemcy którzy przebywali w Polsce na podstawie przedłużonych dokumentów pobytu, utracą od 1 sierpnia br. prawo legalnego pobytu w Polsce.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego- od dnia 1 lipca 2023 r. na terenie Polski został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.


Odwołanie z dniem 1 lipca br. stanu zagrożenia epidemicznego powoduje, że szczególne rozwiązania dedykowane cudzoziemcom wynikające z treści ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, mające na celu uregulowanie ich sytuacji pobytowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego zakończą się w dniu 31 lipca 2023 r.


W związku z powyższym, po upływie 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego — to jest od dnia 1 sierpnia 2023 r.- zakończą się przedłużone okresy uprawnień, ważności dokumentów oraz przedłużone terminy na realizację przez cudzoziemców określonych czynności. Zatem z dniem 1 sierpnia 2023 r. cudzoziemcy, którzy przebywali na terytorium RP na podstawie m.in. przedłużonej wizy, zezwolenia na pobyt lub w związku z przedłużonym terminem dobrowolnego wyjazdu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu czy w związku z przedłużonymi terminami opuszczenia terytorium RP wynikającymi z art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach — tracą prawo do dalszego legalnego pobytu na terytorium RP na podstawie ww. uprawnień.

Powyższe nie dotyczy cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP zostaje uznany za legalny na podstawie odrębne przepisy prawa.


W konsekwencji powyższego, wobec cudzoziemców, którzy nie spełniają warunków wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjęte zostaną działania przewidziane przepisami ustawy o cudzoziemcach.

komunikat oprac.Zarząd ds. Cudzoziemców KGSG

English version

In accordance with the Regulation of the Minister of Health of 14 June 2023 on the cancellation on the territory of the Republic of Poland, the state of epidemic emergency – as of 1 July 2023, on the territory of Poland, the state of epidemic emergency caused by infections with the SARS-CoV-2 virus is abolished.

The cancellation of the state of epidemic emergency as of 1 July 2023 results in the fact that the special solutions dedicated to foreigners resulting from the content of the Act on special solutions related to preventing, counteracting and combating COVID-19 , other infectious diseases and crisis situations caused by them, aimed at regulating their residence situation on the territory of the Republic of Poland during the state of epidemics/epidemic emergency will end on 31 July 2023.

Accordingly, the extended periods of entitlement, the validity of documents and the extended deadlines for the foreigners to carry out certain activities will end 30 days after the state of epidemic emergency has been cancelled – i.e. as of 1 August 2023. Thus, as of 1 August 2023, foreigners who have stayed in the territory of the Republic of Poland on the basis of, for example, an extended visa, a residence permit or in connection with an extended period of voluntary departure specified in a decision on the foreigner’s obligation to return or in connection with extended deadlines for leaving the territory of the Republic of Poland pursuant to Article 299(6) of the Act on Foreigners of 12 December 2013 – will lose their right to further legal residence in the territory of the Republic of Poland on the basis of the aforementioned entitlements.

The above does not apply to foreigners whose stay on the territory of the Republic of Poland is recognised as legal on the basis of separate legal provisions.

As a consequence of the above, the foreigners who do not meet the requirements for entry and stay on the territory of the Republic of Poland will be subject to actions provided for by the provisions of the Act on Foreigners of 12 December 2013.

Wersja rosyjska

В соответствии с распоряжением Министра здравоохранения от 14 июня 2023 г. об отмене на территории Республики Польша режима эпидемической угрозы – от1 июля 2023 г. на территории Польши отменяется режим эпидемической угрозы, вызванный заражением вируса

SARS-CoV-2.

Отмена со дня 1 июля 2023 г. режима эпидемической угрозы означает, что особые решения относительно иностранцев, следующие из закона об особых мерах, связанных с предупреждением, противодействием и борьбой с COVID-19, другими инфекционными заболеваниями и вызванными ими кризисными ситуациями, с целью регулировки их пребывания на территории Республики Польша во время режима эпидемии/эпидемической угрозы, заканчиваются 31 июля 2023 г.

В связи с вышеуказанным, после истечения 30 дней со дня отмены режима эпидемической угрозы – т.е. от 1 августа 2023 г. – прекращают действовать продленные сроки прав, действительности документов, а также продленные сроки с целью реализации иностранцами определенных действий. Таким образом, со дня 1 августа 2023 г. иностранцы, которые пребывали на территории РП на основании, например, продленной визы, разрешения на пребывание или в связи с продленным сроком добровольного выезда, указанным в решении об обязательстве выехать, или в связи с продленными сроками выезда с территории РП, следующими из п. 6 ст. 299 закона от 12 декабря 2013 г. об иностранцах – теряют право на дальнейшее легальное пребывание на территории РП на основании вышеуказанных прав. 

Вышеуказанное не касается иностранцев, которых пребывание на территории РП считается легальным на основании отдельных правовых положений.

В результате вышеуказанного, относительно иностранцев, которые не выполняют условий въезда и пребывания на территории Республики Польша, будут приняты меры предусмотренные положениями закона  от 12 декабря 2013 г.  об иностранцах.

Skip to content