Informacja o możliwości składania wniosków na zakup węgla po preferencyjnych cenach

Informujemy, że Prezydent RP podpisał uchwaloną przez Sejm ustawę, która umożliwia sprzedaż węgla przez samorządy w preferencyjnej cenie.
Rodziny korzystające z węgla jako głównego źródła ciepła, będą miały możliwość zakupu tańszego opału w gwarantowanej cenie do 2000 zł brutto za tonę. Do tej kwoty nie są wliczone koszty transportu węgla z miejsca składowania na terenie Gminy Miejskiej Włodawa do domu nabywcy opału.Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym ( Dz. U. poz.1692 i 1967).

Gmina Miejska Włodawa nie będzie miała wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminom do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie do 2000 zł brutto za tonę w następujących transzach:
do końca tego roku – można będzie nabyć 1,5 tony węgla,
od 1 stycznia 2023 roku – kolejne 1,5 tony węgla
Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W związku z powyższym osoby, które chcą zakupić węgiel po cenie do 2000 zł brutto proszone są o niezwłoczne złożenie wniosku o zakup węgla celem umożliwienia ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

Wnioski można składać w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego we Włodawie al. J. Piłsudskiego 41, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Nabór wniosków będzie trwać do 25 listopada 2022 roku.

Po upływie tego terminu w przypadku dalszego zainteresowania oraz dostępności węgla dla samorządów na rynku będą ogłaszane kolejne nabory wniosków.

  1. Wniosek o zakup preferencyjny węgla
  2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Skip to content