Czy wiesz, że wszystkie działania podejmowane przez policjanta podczas rutynowych czynności są opisane w prawie? Część VI.

W ramach Projektu „Czy wiesz, że?”, często Państwo zadajcie pytania o zasadnicze kwestie i sytuacje występujące podczas interwencji podejmowanych przez policjantów.

W dniu dzisiejszym przypomnimy Państwu kilka kolejnych ważnych reguł w kontakcie z policjantem, na przykładzie środków przymusu bezpośredniego. W kolejnych edycjach, krok po kroku, będziemy dla Państwa analizowali tę kwestię.

Przypominamy: Środków przymusu bezpośredniego można użyć po uprzednim bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu jej o zamiarze użycia tych środków.

Uwaga: Zasady tej nie stosuje się, w przypadku gdy występuje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności policjanta lub innej osoby lub zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla dobra chronionego prawem, a środków przymusu bezpośredniego używa się prewencyjnie.

Kiedy policjant może użyć lub wykorzystać środki przymusu bezpośredniego ?

Środków przymusu bezpośredniego policjant może użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:

 • wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem
 • odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby
 • przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby
 • przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego
 • przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia
 • ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego
 • przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej
 • przeciwdziałania niszczeniu mienia
 • zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia
 • ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą
 • zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą
 • pokonania biernego oporu
 • pokonania czynnego oporu
 • przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji

https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/196601,Czy-wiesz-ze.html

Skip to content