Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 zzzzzn1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw dotyczących udzielania informacji w trybach określonych w obowiązujących ustawach, w szczególności w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. z Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 z późn. zm.)

na okres od 19.02.2021 r. do 21.03.2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisem art. 15 zzzzzn1ust. 3 i ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

  • czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust.1 są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron;
  • ogłoszenie niniejszego zawiadomienia, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk

https://www.gov.pl/web/wsse-lublin/zawiadomienie-o-wstrzymaniu-biegu-terminow-do-zalatwienia-spraw-z-zakresu-dostepu-informacji-publicznej