Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Włodawy w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 12.00 – na posiedzenie XXXVII sesji Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41.
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu obrad XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał i o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. zmiany nazwy ulicy („Widokowa”).
6.2. nadanie nazwy ulicy („Czołgistów”).
6.3. nadania nazwy skwerowi.


6.4. przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Włodawa na lata 2017-2020.
6.5. sprzedaży lokalu mieszkalnego ( nr 20).
6.6. sprzedaży lokalu mieszkalnego (nr 8).
6.7. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach.
6.8. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu.
6.9. zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
6.10. zmian w budżecie miasta.
6.11. wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym I, Gminy Miejskiej Włodawa.
6.12. przyjęcia „Programu Rewitalizacji Włodawy na lata 2017-2023”.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii dla Gminy Miejskiej Włodawa w 2016r.
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie za 2016r i Raport monitoringowy zwierający ocenę skuteczności polityki społecznej prowadzonej w mieście Włodawa.
9. Sprawozdanie z Programu Przeciwdziałania Przemocy za rok 2016 oraz przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2016r.
10 . Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie za 2016 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
we Włodawie

Zmiana wielkości czcionki