Zaproszenie na XXV sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Włodawy w dniu  17 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 – na sesję Rady Miejskiej we Włodawie.  Sesja odbędzie się  w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego we Włodawie,  Al. J. Piłsudskiego 41.

  Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXII i XXIII i XXIV sesji RM.
 4. Informacja Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał i o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1.  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem Burmistrza Włodawy z wykonania  budżetu miasta za 2015 r.

 1. a) omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i sprawozdania finansowego,
 2. b) omówienie informacji o stanie mienia komunalnego,
 3. c) odczytanie opinii RIO w Lublinie w sprawie sprawozdania z wykonania  budżetu,
 4. d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii komisji stałych,
 5. e) odczytanie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej,
 6. f) dyskusja,
 7. g) głosowanie
  • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Włodawy z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
  • przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków z wód opadowych i roztopowych.
  • zamiaru wzniesienia pomnika.
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej.
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie zamiany.
  • sprzedaży lokalu mieszkalnego ( nr 3).
  • sprzedaży lokalu mieszkalnego (nr 6).
  • sprzedaży lokalu mieszkalnego (nr 10).
  • sprzedaży lokalu mieszkalnego (nr 11).
  • przystąpienia Gminy Miejskiej Włodawa do współpracy z Lubomelską Radą Rejonową w Obwodzie Wołyńskim na Ukrainie.
  • przystąpienia Gminy Miejskiej Włodawa do współpracy z Lubomelską Radą Miejską Rejonu Lubomelskiego w Obwodzie Wołyńskim na Ukrainie.
  • zmian w budżecie miasta.
 1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 1. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2015 rok.
 2. 11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 3. 12. Wolne wnioski, informacje i dyskusja.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej we Włodawie

2 komentarzy "Zaproszenie na XXV sesję Rady Miejskiej we Włodawie"

 1. Czy burmistrz szuka aktywnie inwestorów, którzy stworzą miejsca pracy we Włodawie? Prawie 70 osób z PKSU na bruk wylatuje… Dlaczego nie ma krzyków, jak w przypadku tartaku? Tam przynajmniej sklep zbudowali. Ile będą kosztować miasto Dni Włodawy?

 2. tzw. burmistrz jak widać po dwóch latach brania przez niego pensji burmistrzowskiej potrafi tylko podpisywać umowy o współpracy, prowadzić imprezy i gościć się. W czasie kampanii głosił, że uzdrowi PKS, a dzisiaj gdy kilkadziesiąt osób idzie na bruk, on głosi, że będzie Poleskie Lato z Folklorem i wobec tego najważniejszy jest remont muszli.

 3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki