Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

RADA POWIATU WE WŁODAWIE informuje, że dnia 29 listopada 2017 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się XXXVII sesja Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.

Porządek obrad w dalszej części wiadomości.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów: z XXXIV sesji oraz z XXXV i XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.

3.      Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu
we Włodawie pomiędzy sesjami.

4.      Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.

5.      Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał:

6.1.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 r.;

6.2.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie;

6.3.  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie;

6.4.  w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów nocnych, świątecznych oraz w dni wolne od pracy pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu włodawskiego;

6.5.  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”;

6.6.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych we Włodawie w Szkołę Policealną dla Dorosłych we Włodawie;

6.7.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej we Włodawie w Szkołę Policealną we Włodawie;

6.8.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi we Włodawie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy we Włodawie;

6.9.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 we Włodawie w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia nr 2 we Włodawie;

6.10.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Włodawie w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 we Włodawie;

6.11.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 we Włodawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 we Włodawie;

6.12.  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

6.13.  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020;

6.14.  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

7.      Informacje:

– Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie z przygotowania dróg powiatowych do sezonu zimowego 2017/2018;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z wykazem potrzeb
w zakresie pomocy społecznej oraz systemu pieczy zastępczej na 2018 r.;

– Starosty Włodawskiego dotycząca naboru do ogólnodostępnych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Włodawski na rok szkolny 2017/2018;

– Zarządu Powiatu we Włodawie o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Włodawskiego za rok szkolny 2016/2017;

– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie z działalności za rok szkolny 2016/2017;

– Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie z działalności za rok szkolny 2016/2017.

8.      Analiza oświadczeń majątkowych dokonana przez:

– Wojewodę Lubelskiego;

– Starostę Włodawskiego;

– Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie.

9.      Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Dyskusja.

11. Zakończenie obrad.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Zmiana wielkości czcionki