XIV sesja RP – zaproszenie

Rada POWIATU  WE  WŁODAWIE informuje, że  dnia 30 grudnia 2015 r.
o godz.  11 00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu we Włodawie V kadencji

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
2.     Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.
3.     Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu pomiędzy sesjami.
4.     Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5.     Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6.     Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1.      wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
6.2.      uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok:
– przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu we Włodawie,
– odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie,
– odczytanie opinii komisji stałych rady powiatu i wniosków radnych,
-odczytanie Uchwały Zarządu Powiatu we Włodawie w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu powiatu na 2016 r.,
– dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
– przeprowadzenie głosowania nad projektem uchwały;
6.3.      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Okunince gmina Włodawa, stanowiącej własność Powiatu Włodawskiego;
6.4.      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Okunince gmina Włodawa, stanowiącej własność Powiatu Włodawskiego;
6.5.      uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Włodawskim”;
6.6.      zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018;
6.7.      zmian w budżecie powiatu na 2015 r.;
6.8.      uchwalenia planu pracy Rady Powiatu we Włodawie na 2016 rok;
6.9.      zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie na 2016 rok;
6.10. uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie na 2016 rok.
7.     Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8.     Dyskusja.
9.     Zakończenie obrad.

Zmiana wielkości czcionki