Wznowienie doboru do służby w Policji

Praca w Policji jest trudna i odpowiedzialna, a zrazem fascynująca i ciekawa. Dlatego od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Lubelszczyzny. Chcesz zostać jednym z nas? Skontaktuj się z Sekcją Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, która wznowiła z początkiem czerwca postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Praca w Policji od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Lubelszczyzny. W 2019 roku przyjęliśmy do służby w garnizonie lubelskim 142 funkcjonariuszy.  Ze względu na stan pandemii postępowania kwalifikacyjne były zawieszone. Z początkiem czerwca  br. Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, wznowiła procedury kwalifikacyjne dla kandydatów  ubiegających się o przyjęcie  do służby w Policji. Najbliższy termin przyjęć  to lipiec 2020r. 

W całym 2019 roku wpłynęło do nas blisko  850 podań. Zdecydowana większość chętnych to mężczyźni , podania Pań stanowią około 30 % ogółu składanych dokumentów.   Patrząc na rok ubiegły zdecydowana większość osób ubiegających się o pracę w naszej formacji posiada wyższe wykształcenie. Najczęściej są to absolwenci administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego, ekonomii i wychowania fizycznego. 

Praca w naszej formacji jest trudna i wymagająca, ale przynosząca zarazem wiele satysfakcji i zadowolenia.  Wymaga wielu predyspozycji i umiejętności. Policjant musi być odporny na stres, umieć podejmować decyzje w sytuacjach kryzysowych. Ważnymi predyspozycjami są także umiejętność nawiązywania kontaktów, wysłuchania drugiej osoby, empatia i chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Chcesz zostać jednym z nas?  Przypominamy!!! Policjantem może zostać: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ubiegając się o przyjęcie do służby należy złożyć nw. dokumenty:

-podanie o przyjęcie do służby w Policji,

-wypełniony kwestionariusz osobowy – część A i B,

-dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

-świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

-książeczka wojskowa do wglądu, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (wpis w książeczce wojskowej – przeniesiony do rezerwy).

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendzie miejskiej/ powiatowej Policji województwa lubelskiego.

Kandydaci do służby w Policji, posiadający niżej wymienione wykształcenie lub umiejętności będą dodatkowo preferowani, poprzez przyznanie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dodatkowych punktów zgodnie z przyjętym systemem punktowym stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012r., poz. 432 z późn. zm.) :

-wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) – 8 pkt.,

-wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wyżej wymienione – 6 pkt.,

-wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) – 4 pkt.,

-wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 4 pkt.,

-tytuł ratownika albo ratownika medycznego – 4 pkt.,

-uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 pkt.,

-uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej – 2 pkt.,

-prawo jazdy kategorii „A” lub „C”- 2 pkt.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie (www.lubelska.policja.gov.pl)

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2016r., poz. 1782) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012r., poz. 432 z późn. zm.).

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI, POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ WYMAGANE DOKUMNETY w dniach wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00-14.00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, numer telefonu 81- 535-46-55. UWAGA ze względu na panujące warunki i konieczność stosowania się do zasad sanitarnych prosimy każdego z kandydatów o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na wizytę w komendzie. 

R.L.R

2 komentarzy "Wznowienie doboru do służby w Policji"

  1. Praca w Policji jest trudna ? Odpowiedzialna ? Fascynująca i ciekawa ? Oczywiscie, że potrzebny jest lekarz, nauczyciel, klawisz i milicjant. Ale do milicji idą raczej mierni. Tacy co to otwierajaągo prawdziwego ojca, patrioty Polaka i chrześcijanina, aby jego dziecko dostało pracę w milicji lub urzędzie miasta lub gminy. Za nic nie odpowiada, niewiele robi, płaca co miesiąc nie najgorsza. A w milicji szybka emerytura. Być może się mylę, ale tak właśnie uważam.

  2. Ja jako były | 16 czerwca 2020 at 22:08 |

    Do poprzednika powiem, ze tacy jak mówisz oczywiście trafiają do Policji jednak nie za długo zagrzewają miejsca w Policji, a wylatują wcześniej czy trochę później z hukiem, chyba ze ktoś przypadkiem mając dobrego “plecaka” uchowa się do emerytury. Przez kilkadziesiąt lat służby, jak ja musiałem coś sobą reprezentować, a przede wszystkim “być człowiekiem”, posiadać merytoryczną wiedzę i wrodzoną empatię. Dlatego, że nie miałem “garba” pomimo, że ukończyłem liceum i zdałem maturę, następnie studia magisterskie musiałem bez przerwy się dokształcać, często za swoje pieniądze, czyli do tego zawodu trzeba mieć powołanie. Synów swoich, którzy byli bardzo zdolni nawet nie namawiałem żeby szli do Policji, chociaż byłem pewien, że byliby dobrymi policjantami.
    Piszę to dlatego, aby przerwać falę negatywnych ocen wydawanych przez osoby nie mające pojęcia o tej specyficznej i bardzo trudnej służbie.

  3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki