„Szkolenie + staż = praca”

Od 01.06.2016 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu
„Szkolenie + staż = praca”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 80 osób (44 kobiet) w wieku 30 lat i więcej z powiatów janowskiego i włodawskiego:
1. bezrobotnych (I lub II profil pomocy), w tym długotrwale bezrobotnych, rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa,
2. biernych zawodowo, niepełnosprawnych,
3. zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie powiatu janowskiego lub włodawskiego.

plakat-page-001


W ramach projektu w powiecie włodawskim przewidziane są następujące formy wsparcia:
1. Indywidualne Plany Działania (IPD)
2. Szkolenia:
Kucharz z egzaminem czeladniczym – 10 osób
Fryzjer z egzaminem czeladniczym – 10 osób
Cukiernik z egzaminem czeladniczym – 10 osób
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym – 10 osób
Uwaga: szkolenia będą odbywać się we Włodawie !
3. Poradnictwo zawodowe
4. Pośrednictwo pracy
5. Płatne staże zawodowe zgodne z kierunkami szkoleń – 6 miesięcy

Zapewniamy:
Stypendium szkoleniowe i stażowe,
Ubezpieczenie NNW,
Materiały szkoleniowe,
Odzież ochronną,
Wyżywienie podczas szkoleń,
Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia oraz odbywania stażu,
Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

Szczegółowe informacje oraz zapisy w BIURZE PROJEKTU
Włodawa, ul. 11 listopada 3, I piętro
tel. 82 57 22 916
e-mail: wlodawa@lfr.lublin.pl

Zmiana wielkości czcionki