„Stolarz meblowy” w ramach projektu POWER

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest przez Służbę Więzienną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szkolenia w ramach projektu zostały przewidziane również na 2021 rok.

POWER

To europejski Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczynia się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Udział w projekcie i zdobycie zawodu dają dużo większe możliwości osadzonym w celu właściwego i dobrze przygotowanego powrotu do społeczeństwa. Nabyte umiejętności pozwolą pewniej poruszać się na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego a także zwiększą możliwość zatrudnienia w trakcie odbywanej kary. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POWER w Zakładzie Karnym we Włodawie

W Zakładzie Karnym we Włodawie realizacja projektu POWER opiera się na organizowaniu kursów zawodowych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności. Od 27 lipca 2021r. rozpoczęła się realizacja kursu stolarz meblowy dla osadzonych. Szkolenie zawodowe obejmuje część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne. W trakcie trwania kursu uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie: prac stolarskich, stosowania przepisów BHP przy wykonywaniu prac stolarskich oraz aktywizacji zawodowej. Zapoznali się również z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia kursowe kończą się z dniem 13 sierpnia 2021r. Uczestniczy w nich 12 osadzonych.

sw.gov.pl